Procuring entity image

11748 - Söderhamns teater - renovering och ombyggnad

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Norra mellansverige, Gävleborgs län
CPV: Byggnadsinstallationsarbeten, Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning

Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn - Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. - Nya motoriserade lingångar monteras. - Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. - Ny tek ...

1

days left
Procuring entity image

GSN-2021-01056 - Upphandling av samhällsbetalda persontransporter

Date for initial dispatch of the notice 6/4/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Taxitjänster, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, Icke-reguljär passagerartransport

Upphandling omfattande persontransporter inom den särskilda kollektivtrafiken där resor inom färdtjänst, riksfärdtjänst, dagligverksamhet och skolskjuts ingår.

1

days left
Procuring entity image

11917 - Bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Socialvård och tillhörande tjänster, Socialt arbete, Socialvård

Detta avser upphandling gällande bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet enligt LSS 9 § punkt 10. Avtalet avser drift av bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 enligt LSS. Avtalet omfattar sex gruppbostäder med total ...

1

days left
Procuring entity image

ST 2021-114/241 - Biljett- och kassasystem

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Biljett- och kassasystem

1

days left
Procuring entity image

LTU-641-2020 - Arbets- och skyddskläder

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, Tillbehör till arbetskläder, Skyddskläder

Upphandlingen omfattar arbets- och skyddskläder samt skor och handskar för personal inom t ex lokalvård, fastighetsservice, godshantering, arbete på väg och laboratorium.

1

days left
Procuring entity image

2.3.1/2021/1470 - Inköp av olika modeller av gräsklippare till idrottsförvaltningen idrottsanläggningar och sportfält

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2021
NUTS: Östra Sverige, Stockholms län
CPV: Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

Anbud önskas på gräsklippare av olika modeller till idrottsförvaltningens idrottsanläggningar och sportfält enligt upphandlingsdokumenten med bilagor

1

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/149 - Yttre renoveringsåtgärder av Järbo Vattentorn

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Sverige
CPV: Reparation och renovering, Renoveringsarbeten

Yttre renovering av Järbo Vattentorn.

1

days left
Procuring entity image

21MB429 - Service och underhåll av blåsmaskiner, kompressorer och kyltorkar

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll av maskiner

Leverantören ska utföra förebyggande, avhjälpande service och underhåll av befintliga Blåsmaskiner, kompressorer, Kyltorkar/absorption torkar inkl. kringutrustning som inte längre har kvar sin tillverkningsgaranti. Leverantören ska också utföra service på maskiner av med kvarvarande tillverkningsg ...

1

days left
Procuring entity image

48/2021 - Reseförsäkring

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Försäkringar

Upphandlingen omfattar Reseförsäkring för resor som utförs i tjänsten. Reseförsäkringen ska gälla för samtliga anställda, stiftelser, förtroendevalda samt personer utsedda av staden (som företar tjänsteresa för stadens räkning), elever och praktikanter vid resor/praktik samt för tillfälliga utländsk ...

1

days left
Procuring entity image

KS2021/0973 - Projektör för Tofteberget i21700

Date for initial dispatch of the notice 6/1/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Projektet avser att fullfölja länsstyrelsens föreläggande att ansluta Tofteberget till kommunalt vatten och spillvatten senast 31/12 2022 och inrätta verksamhetsområde. Vatten och spillvattennät finns och hanteras av en VA-förening. Inlösen pågår. Projektet avser att från föreningens avloppsverk pum ...

1

days left
Procuring entity image

11966 - Fasadåtgärder, målning samt takrenovering av Strömsbro skola, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Takreparation, Ommålning, Fasadarbeten, Renoveringsarbeten

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på Strömsbro skola hus 01 och 03 samt takåtgärder för hus 03.

1

days left
Procuring entity image

935-A099.839/2020 - Extern remiss Röntgenutrustning för elektronik

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2021
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, Medicinsk utrustning, Röntgenapparatur

Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att inkomma med synpunkter på upphandlingsdokumenten inför planerad upphandling av en industriell skiktröntgenutrustning för genomlysning av elektronikkonstruktioner och elektronikkomponenter.

1

days left
Procuring entity image

72167 - Nybyggnad tvättstuga "TUNA UC"

Date for initial dispatch of the notice 6/2/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggnadsanläggning

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Nybyggnad av tvättstuga som Rikshem skall ta över efter att den är färdigbyggd. Området där tvättstugan skall byggas är lämnad grovschaktad från tidigare entreprenad. Tvättstugans fyllning finjusteras/fylls i denna entreprenad och anslutes då mot f ...

1

days left
Procuring entity image

11958 - Direktupphandling - Elinstallatör samt skylift/bil med korg till gatubelysningsåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: El-, vatten- och energiverk

Direktupphandling - Elinstallatör samt skylift/bil med korg till gatubelysningsåtgärder

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/591 - Språkprojekt till utbildning

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Programvara för undervisning, Undervisning och utbildning, E-lärande

Bodens Kommun, Arbetsmarknad - och utbildningsförvaltningen har efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn för avsikt att ingå avtal med Studi.se. Avtalet omfattar tre års deltagande i Språkprojektet för Bodens kommuns kommunala ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-405107 - Projekteringsledare Projekt Ombyggnad E6.21 Lundbyleden

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

1

days left
Procuring entity image

KOM-405249 - Byggnadsförvaltare TC och region mitt

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige
CPV: Fastighetsförvaltning

1

days left
Procuring entity image

KOM-405373 - För utförande av ommålning av järnvägsbroar inom region Syd, Klippan/Åstorp

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2021
NUTS: Sverige, Sydsverige
CPV: Målning av byggnadsverk, Ommålning

För utförande av 2 st ommålningar av järnvägsbroar

1

days left
Procuring entity image

KOM-405464 - Inkopplingsledare ERTMS Ådal/Botniabanan

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2021
NUTS: Sverige, Västernorrlands län
CPV: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, Järnvägsingenjörstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur

1

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/150 - TV-inspektion av självfallsledningar

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Sverige
CPV: Läggning av avloppsledningar, Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Entreprenaden omfattar inre tv-inspektion av självfallsledningar på spillvatten och dagvatten.

2

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/106 - Järbo Pelletspanna

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige
CPV: Panncentraler, Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar, Installation av elektriska ledningar och armatur

Denna förfrågan avser en komplett driftklar produktionsenhet för träpellets inklusive erforderliga byggnader på totalt lägst 450 kW kontinuerlig nyttiggjord effekt och med en lägsta kontinuerlig effekt på högst 90 kW.

2

days left
Procuring entity image

T2021-00330 - Störtloppsvägen

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Byggnads- och anläggningsarbeten

Entreprenaden omfattar en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Västertorpsskolan på Störtloppsvägens östra sida och Västertorpsväens norra sida. Entrprenaden omfattar även befintlig gångbana på Sörtloppsvägens västra sida, ny uppbyggnad av körbanan på Störtloppsvägen, ny genomgående gång- o ...

2

days left
Procuring entity image

2021/01 - Granskning av tillämpningen av barnkonventionen

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021

Stadsrevisionen i Helsingborg handlar upp granskning av tillämpning av barnkonventionen i kommunstyrelsen och fyra utvalda nämnder.

2

days left
Procuring entity image

BRO 2021/140 - Markskötsel av förskolegårdar

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Plantering och skötsel av grönområden, Beskärning av träd och klippning av häckar, Snöröjning

Bromma stadsdelsförvaltning (härefter benämnd Beställaren) inbjuder till anbudsgivning avseende markskötsel av åtta stycken förskolegårdar inom stadsdelsområdet. Upphandlingen omfattar åretruntillsyn, -underhåll och -skötsel av området.

2

days left
Procuring entity image

UH-21-30408 - Muralmålning på ishallsvägg, i aktivitetspark i Bålsta centrum

Date for initial dispatch of the notice 6/4/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Konstverk

Muralmålning på ishallens yttervägg i anslutning till planerat aktivitetsområde för ungdomar i Bålsta centrum.

2

days left
Procuring entity image

KLF2021/779 - Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd 2021

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Sociala undersökningar

Luleå kommuns behov av kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd är en del i arbetet med att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla hanteringen av läkemedel och skall utföras 1 gång/år av basförråd samt på vård och omsorgsboenden i kommunen.

2

days left
Procuring entity image

93/2021 - Översyn av riktlinjer och rutiner kopplade till bedömningarna som ligger till grund för beslut om ekonomiskt bistånd

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: Södra Sverige, Skåne län
CPV: Företags- och organisationsrådgivning, Utvärderingskonsulttjänster

Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg organiserar vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget för denna direktupphandling är att genomföra en översyn av riktlinjer och rutiner kopplade till bedömningar som utgör underlag för beslut om ekonomiskt bistånd. ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-405358 - Leveranser av hastighetsstyrda farthinder

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Sortiment som avses upphandlas omfattar hastighetsstyrda farthinder med nödvändig kringutrustning. Omfattningen begränsas till maximalt två installationsplatser (Tungelsta+Järnforsen) en installationsplats (option) under avtalsperioden. Garanterad beställningsvolym är utrustning till två installatio ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-400346 - Rv 25 Sjöatorp – Alvesta Väst

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Sverige, Småland och öarna
CPV: Vägarbeten

Mötesseparering och ny planskild korsning vid Hjortsberga Vid Skaddeån och vid järnvägen byggs nya broar och väg 25 leds i ny sträckning direkt norr om befintlig väg vid järnvägspassagen. Befintlig bro över järnvägen rivs medan befintlig bro över Skaddeån blir bro för ny sidoväg.I projektet ingår ä ...

2

days left
Procuring entity image

KFKS 2021/461 - Verksamhetsplattform

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2021
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Programrelaterade tjänster, Stödtjänster för programvara, Programimplementation, Programkonfigurering, Programkonsulttjänster, Underhåll av IT-programvara, Tillhandahållande av programvara

Upphandlingen omfattar leverans av en verksamhetsplattform för bygglovsprocessen och relaterade processer. Verksamhetsprocesser som främst kommer nyttja plattformen är relaterade till Nacka kommuns bygglovsprocess som till exempel ansökan om bygglov, beställning av mät-och karttjänster och ansökan b ...

4

days left
Procuring entity image

2021-0505 - Nya säkra kemikalieanläggningar- klor och svavelsyra Ugglebadet Perstorp

Date for initial dispatch of the notice 5/5/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Vattenreningskemikalier, Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor, Vattenreningsutrustning, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Uppdraget gäller nya säkra kemikalieanläggningar- klor och svavelsyra till kommunens simhall Ugglebadet. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig anläggning samt installation och driftsättning av ny.

4

days left
Procuring entity image

IKS2021/003 - Digitala läkemedelsskåp NYA

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Möbler för sjukvårdsändamål, Skåp, Förvaringsskåp

Digitala läkemedelsskåp

4

days left
Procuring entity image

E2021-01949 - Bortforsling av båtar

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Skrotning av skepp, Bärgning och upptagning

4

days left
Procuring entity image

KS 2021/424 - Hedersbelöning. Pärlhalsband

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Smycken och liknande artiklar, Smycken (varor), Pärlor

Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året.

4

days left
Procuring entity image

21FMV3383 - Patrullbåt 9 personers med motor och tillbehör

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: Sverige
CPV: Gummibåtar

FMV har fått i uppdrag att anskaffa Patrullbåt 9 personers med motor och tillbehör, hädanefter kallad PTRBÅT 9MOT/T. Båtarna ska nyttjas vid rekognosering inför byggnation av flytande bro/färjeförbindelse samt vid förflyttning över och i vattendrag.

4

days left
Procuring entity image

11971 - Takbyte Polhemsskolan, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Läggning av takplåt, Reparation och underhåll av tak

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar; Omläggning av bandtäckning på delar av Polhemsskolan. De delar som berörs är aulans tak och övergången mellan P1 och gymnastiksal samt mindre del av tak på Urnan

4

days left
Procuring entity image

2.6/1941/2021 - Konstnärlig gestaltning - Hässelby: Muralmålning i gångtunnel

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

Muralmålning av en gångtunnel som går genom fastigheten Fyrspannsgatan 83-87 i Hässelby.

4

days left
Procuring entity image

KOM-405136 - Cooperation Management, Program Slussar

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2021
NUTS: Sverige, Västsverige
CPV: Taktisk ledning, styrning och kommunikation, Byggteknisk ledning

Konsultuppdrag samverkansledning

4

days left
Procuring entity image

KOM-405494 - Regelbunden flygtrafik Örnsköldsvik-Arlanda respektive Sundsvall-Arlanda med trafikstart 1 juli 2021

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2021
NUTS: Sverige
CPV: Transporter (utom avfallstransport)

Regeringen har beslutat om allmän trafikplikt på åtta flyglinjer och gett Trafikverket i uppdrag att skyndsamt ingå avtal med flygföretag om regelbunden flygtrafik för de linjer där det inte finns förutsättningar att fullgöra den allmänna trafikplikten genom kommersiell flygtrafik (I2020/03230). Det ...

4

days left
Procuring entity image

KS 2020/27 - Gemensamt Planeringsverktyg för Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för administration, Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, Programvara för analys, forskning, matematik eller prognos, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, IT-tjänster

Detta avtal omfattar licenser till system avseende planeringsverktyg (budget- och prognossystem) för att styra och stödja den ekonomiska styrningen och uppföljningen av verksamheten i Stadens förvaltningar och ingående bolag. Systemet ska vara molntjänst utan behov av lokala installationer samt v ...

5

days left
1 / 11