Procuring entity image

20FMV7627 - Magazine Follower

Date for initial dispatch of the notice 2/12/2021
NUTS: Sverige
CPV: Delar till eldvapen och ammunition

The Swedish Armed Forces wishes to add a new Magazine Follower on the existing metal magazines to the AK 5 system.

1

days left
Procuring entity image

2021:00148 - Tekniska konsulttjänster - Generalarkitekt fastighet

Date for initial dispatch of the notice 3/26/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekttjänster, Arkitektoniska konsulttjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, Arkitekt- och byggmätningstjäster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Byggtekniska konstruktionstjänster

Denna ramavtalsupphandling avser tekniska konsulttjänster – Generalarkitekt- fastighet.

1

days left
Procuring entity image

T2020-01577 - Ramavtal för Hastighetsdämpande åtgärder T2020-01577

Date for initial dispatch of the notice 3/12/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Byggnads- och anläggningsarbeten, Anläggning av huvudvägar och andra vägar, Trafikdämpande arbeten, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Diverse ytbehandling, Markanläggning

Kontraktet upphandlas som ett ramavtal. Entreprenaden omfattar markarbeten för om- och tillbyggnad av gator, gång och cykelbanor med angränsande ytor samt tillhörande anläggningar. Exempel på arbeten som ingår i entreprenaden: · Omsättning av granitkantstöd och läggning av betongmarkplattor för ...

1

days left
Procuring entity image

KS2021/76 - Digitala läkemedelsskåp

Date for initial dispatch of the notice 3/15/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Möbler för sjukvårdsändamål, Skåp, Förvaringsskåp

Digitala läkemedelsskåp för omsorgen på särskilda boenden och hemtjänsten.

1

days left
Procuring entity image

21FMV2031 - Batteridriven övertrycksfläkt (PPV)

Date for initial dispatch of the notice 3/12/2021
NUTS: Sverige
CPV: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, Brandräddningsutrustning, Ytstridsfartyg, Sjöfartstjänster

FMV har i uppdrag av Försvarsmakten att anskaffa rökgasfläkt med tillbehör. Rökgasfläkt med tillbehör ska användas för taktisk brandgasventilation inom Försvarsmakten. Rökgasfläkt med tillbehör kommer att nyttjas av försvarsmaktens personal ombord på örlogsfartyg, flygplatser, övrig räddningstjän ...

1

days left
Procuring entity image

2.6/2182/2020 - Besöksräknare och analysprogram som tjänst

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Mätare, Elektroniska mätare, Installation av mät-, kontroll-, test- och navigeringsutrustning, IT-tjänster

Besöksräknare till kulturförvaltningen

1

days left
Procuring entity image

UH 2021/24 - Inredningsprojektering av torra och våta lokaler.

Date for initial dispatch of the notice 3/18/2021
NUTS: Sverige, Uppsala län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Leverantören ska kunna utföra inredningsprojektering av kontorslokaler, torra undervisningslokaler, bibliotek samt torra och våta laboratorier. Inredningsprojektering ska avse konsultuppdrag för projektering av fast och/eller lös inredning av nya byggnader, ombyggnader och anpassningar i universite ...

1

days left
Procuring entity image

0131/21 - Balning

Date for initial dispatch of the notice 3/19/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Avfallshantering

Balning och inplastning av avfallsmaterial samt transport av balarna till ballager inom Tagene avfallsdeponi i enlighet med vad som framgår av förfrågningsunderlaget. Arbetet sker i huvudsak under perioden maj – september samt vid behov vid andra tidpunkter.

1

days left
Procuring entity image

KS 2020/02474 - Parkeringsövervakning 2021

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Parkeringstjänster

Upphandlingen avser parkeringsövervakning i Östra Göinge, Osby, Höör samt Bromölla kommun. Efter genomförd upphandling avser Östra Göinge kommun, som Inköpscentral, att teckna ramavtal där andra upphandlande myndigheter och enheter enligt ovan är avropsberättigade.

1

days left
Procuring entity image

11589 - Två förpackningsmaskiner för livsmedel med MAP inkl. serviceavtal

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: Norra sverige, Gävleborgs län
CPV: Köksutrustning

För kostavdelningen på Söderhamns kommun infordras anbud på två förpackningsmaskiner till storkökshushåll enligt kravspecifikation. Injustering, provning samt utbildning av personal skall vara slutförda i god tid innan leverans. Innan leverans skall slutlig exakt tid överenskommas i samråd med kommu ...

1

days left
Procuring entity image

SBF 2020/460-3.4.6.1 - Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Vägarbeten

Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om och förstärker Hertsövägen sträckningen mellan Kråkörvägen – Gräsörvägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad gång- och cykelväg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär. Dessa uppgifter utgör inte u ...

1

days left
Procuring entity image

SBN/2021:82 - Nybyggnation av LSS-boende Ängsgården som lågenergihus

Date for initial dispatch of the notice 3/18/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Byggnation av lägenheter

Upphandlingen avser nybyggnation av LSS-boende Ängsgården om åtta lägenheter om minst 43 kvm. där samtliga badrum behöver två oberoende av varandra in-/utgångar, samt större lokal om minst 120 kvm. med fokus på säker planlösning och trygghetsskapande åtgärder.

1

days left
Procuring entity image

KS2021/0066 - Rekryteringstjänster

Date for initial dispatch of the notice 3/18/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Rekryteringstjänster

Upphandlingen avser rekryteringstjänster för hela rekryteringsprocessen gällande tjänsterna chefer och specialister. Uppdraget kommer även att innefatta search.

1

days left
Procuring entity image

KS2021/0536 - Projektör Liljedal Etapp 1 Omg 2

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

Ledningsprojektering för del av västra gatan med tvärgränderna Södra Gränd och Glasbruksgränd, del av Strandgatan, del av gärdet samt del av Trädgårdsgatan. Ytskiktsprojektering för del av västra gatan med tvärgränderna Södra Gränd och Glasbruksgränd, del av Strandgatan, del av gärdet samt del av T ...

1

days left
Procuring entity image

KS2021/0591 - Cirkulation Rollsbomotet Östra Omg 2

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Vägbygge, Vägarbeten, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Entreprenaden omfattar utförande av mark- och ledningsarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

1

days left
Procuring entity image

11739 - Part för genomförande av affärsutveckling

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Gävle kommun upphandlar nödvändig kompetens och resurser inom projektledning och processledning för realiserade av projekt genom Tillväxtverket. Avtalstid april 2021 t.o.m. 2022-05-31. Med möjlighet till ett (1) års förlängning av avtal t.o.m. 2023-05-31.

1

days left
Procuring entity image

- Revisionstjänster Överkalix kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Redovisning och revision, Revision

Avtalet avser sakkunniga biträden till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av den kommunala förvaltningen, samt för ändamålsgranskning av de kommunala företagen, dvs. biträde till lekmannarevisionen i dessa företag för åren 2021-2024 års verksamhet, med rätt för beställaren att på opt ...

2

days left
Procuring entity image

UPVH/2020:116 - Construction Management Konsulttjänster

Date for initial dispatch of the notice 3/30/2021
NUTS: Stockholms län, Stockholm
CPV: Arkitektoniska konsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur, Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

2

days left
Procuring entity image

21FMV1027 - Från uppdrag: Batteridriven övertrycksfläkt (PPV)

Date for initial dispatch of the notice 3/12/2021
NUTS: Sverige
CPV: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, Brandräddningsutrustning, Ytstridsfartyg, Sjöfartstjänster

FMV har i uppdrag av Försvarsmakten att anskaffa rökgasfläkt med tillbehör. Rökgasfläkt med tillbehör ska användas för taktisk brandgasventilation inom Försvarsmakten. Rökgasfläkt med tillbehör kommer att nyttjas av försvarsmaktens personal ombord på örlogsfartyg, flygplatser, övrig räddningstjän ...

2

days left
Procuring entity image

3.3.2-170/2020 - Måltidstransport

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Måltidsleveranser

Upphandling av måltidstransport

2

days left
Procuring entity image

11610 - Takstädning GFAB

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg

2

days left
Procuring entity image

- Renovering av fasad - Faneraren 4 - Bjärnum

Date for initial dispatch of the notice 3/15/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Fasadarbeten

2

days left
Procuring entity image

0203/21 - Fakturahanteringstjänst – inkommande fakturor

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Skanning och fakturering, Fakturering

2

days left
Procuring entity image

- Kullen 1:32 Återställande av lägenheter, etapp 2

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2021
NUTS: Västernorrlands län
CPV: Färdigställande byggnadsarbeten, Ombyggnadstjänster

Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 8A-B, 10A-B och 12A-B. Byggstart 2021-05-03 Färdigställande 2021-08-25

2

days left
Procuring entity image

SHAB2020/5 - Hissar Storvik

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, Hissinstallationer

Upphandling omfattar utbyte av 3 st. personhissar i Storvik, Sandvikens kommun.

2

days left
Procuring entity image

RÄN-2021-00056 - Upphandling av ledningsfordon till Brandförsvaret

Date for initial dispatch of the notice 3/26/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Motorfordon, Specialfordon, Utryckningsfordon, Räddningsfordon

Uppsala Brandförsvar upphandlar leverans av ledningsfordon enligt specifikation.

2

days left
Procuring entity image

- Industrimålning Helsingborgs Hamn

Date for initial dispatch of the notice 3/12/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige, Sydsverige, Skåne län
CPV: Målning, Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner, Målning av byggnadsverk, Ommålning, Rengöring av fasader genom blästring

Helsingborgs Hamn bjuder härmed in till upphandling avseende industrimålning.

4

days left
Procuring entity image

11621 - Ramavtal grus- och stenmaterial Ljusdals kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/18/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Grus, sand, krossad sten och ballast, Sand, Natursand, Grus, Stenmaterial, Makadam

Upphandling av ramavtal på grus- och stenmaterial Ljusdals kommun.

4

days left
Procuring entity image

- Ramavtal markentreprenader

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige, Sydsverige, Skåne län
CPV: Markanläggning

Avtalet omfattar markentreprenader inom Helsingborgs Hamn.

4

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/116 - Utbyte av befintlig gatubelysning till LED belysning 2021, Sandviken Energi Elnät AB

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: Sverige
CPV: Gatubelysning, Installation av elektriska ledningar och armatur, Installation av belysnings- och signalsystem

Sandvikens Energi AB har i uppdrag av Sandviken kommun att byta ut befintlig gatubelysning till LED belysning. Under 2021 kommer detta att ske löpande i två definierade områden, Norr om E16 och Storvik.

4

days left
Procuring entity image

11758 - Skötsel, drift och underhåll av utemiljö

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Plantering och skötsel av grönområden

Skötsel av utemiljö

4

days left
Procuring entity image

11702 - Fjärrvärmeackumulator med kringsystem för Gävle Energi AB

Date for initial dispatch of the notice 3/18/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Fjärrvärmeledningar, "Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor", Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl, Vattentankar, Tryckkärl, Tryckkärl av stål, Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten, Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Svetsning

Denna upphandling omfattar en komplett leverans av en fjärrvärmeackumulator på 20.000 - 30.000 m3 inklusive ca 50 MW värmeväxlare mot fjärrvärmenätet med tillhörande rör, pumpar, ventiler och mätinstrument både för fjärrvärmesidan och ackumulatorsidan. I leveransen ingår även ett nytt pumphus med p ...

5

days left
Procuring entity image

11475 - Port expansion Orrskär

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2021
NUTS: Sverige
CPV: Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete, Anläggningsarbeten för kajer, Muddrings- och pumpningsarbeten

Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad. The procurement relates to a turnkey contract for the construction of a 150 m quay in southern Orrskärshamnen, Ljusne. Th ...

5

days left
Procuring entity image

21FMV622 - Framework agreement Field camp tents and accessories

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2021
NUTS: Sverige
CPV: Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar, markiser, jalusier, tält- och campingprodukter, Tält

Swedish Armed Forces (SwAF) is underway to expand the amount of field camp tents within its organization. The procurement refers to new field camp tent 12 and tent 20 based on existing drawing material and includes tent fabric, soft floor, side pole, ground stake, drying system, guy line and car ...

5

days left
Procuring entity image

TEF/2018:00072 - Nybyggnad förskolan Vega, Riksten

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Byggnation av byggnader med flera funktioner, Byggnation av fritidscenter, Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, Byggnation av dagcenter, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Upphandlingen omfattar nybyggnation av förskola om ca 2 200 kvm inklusive förberedande markarbeten, anläggning och finplanering av förskole gård.

5

days left
Procuring entity image

E2021-00569 - Byggledare Konstbyggnad betong och stål, projekt Slussen K 657-21

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

5

days left
Procuring entity image

E2021-00753 - Upphandlingsstöd för tvister och skadestånd

Date for initial dispatch of the notice 3/26/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Sammanställa, bevaka och säkerställa genomförandet vad gäller upphandlingsenhetens uppdrag i tvister och skadestånd.

5

days left
Procuring entity image

E2021-00567 - Byggledare Lednings-och installationsarbeten, projekt Slussen K 658-21

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

5

days left
Procuring entity image

21INK006 - Företagshälsovård

Date for initial dispatch of the notice 3/18/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Hälsovårdstjänster, Företagshälsovård

Upphandlingen omfattar Piteå kommuns huvudsakliga behov av företagshälsovård.

5

days left
Procuring entity image

E2021-01046 - Rinkeby allé E4

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Entreprenaden omfattar finplanering av gångbanor och färdigställande av gatuombyggnad.

5

days left
1 / 10