Procuring entity image

KOM-410174 - resurskonsult upphandling projektledare samordning och migrering-ERTMS

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2022
NUTS: Sverige
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Detta avser en (1) projektledare inom ERTMS härrörande samordning och migrering. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt

1

days left
Procuring entity image

2.6/1453/2022 - Keramisk gestaltning - Årstabergs stationsområde | Kv Packrummet

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

I anslutning till Årstabergs pendeltågstation ligger kvarteret Packrummet. Här omvandlas just nu det tidigare industriområdet till en ny, tät stadsdel. Samtidigt utvecklas stationsområdet vid Årstabergs pendeltågsstation, där det ges plats för keramisk gestaltning. Välkommen med Din intresseanmälan ...

1

days left
Procuring entity image

2022-10545 - Översiktliga miljötekniska markundersökningar motsvarande MIFO fas 2

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2022
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Analystjänster, Teknisk analys eller konsulttjänster, Miljötjänster

Denna upphandling omfattar en översiktlig miljöteknisk markundersökning motsvarande MIFO fas 2 på sex MIFO-objekt. Urvalet har fokuserat på MIFO-objekt som tilldelats riskklass 2 (hög risk) enligt MIFO fas 1 och där markanvändningen nu definieras som känslig. Som ytterligare urvalskriterium har MI ...

1

days left
Procuring entity image

2022-9855 - Upphandling av provtagning och analys av grundvatten

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster, Analystjänster

Uppdraget omfattar provtagning och analys av grundvatten vid minst 30 platser i staden. Samtliga prov ska analyseras avseende de parametrar som presenteras under under rubrik 6.3.2och i Bilaga 1a och Bilaga 1b tabell 3. I uppdraget ingår även att sammanställa och utvärdera resultaten i en rapport. ...

1

days left
Procuring entity image

TN 22/0190 - Byte av vattenmätare

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Vattenmätare

Byte av vattenmätare i Upplands-Bro kommun

1

days left
Procuring entity image

E2022-00742 - Primus UH 4 Groventreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2022
NUTS: Sverige
CPV: Markanläggning

Planen möjliggör cirka 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 110 bostäder, som byggs på stadens mark, planeras som hyresrätter. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter ti ...

2

days left
Procuring entity image

22FMV1622 - Kylbox för lätt fältkoksystem

Date for initial dispatch of the notice 4/4/2022
NUTS: Sverige
CPV: Kyl- och frysutrustning

Upphandlingen avser anskaffning av aktiva kylboxar som ska ingå i kyl- och förrådskärra i system lätt fältkok. I upphandlingen ingår även tilläggsoptioner på ytterligare ett antal kylboxar samt reservdelar.

2

days left
Procuring entity image

FSK 2021/717 - Upprustning av Kristinebergs IP

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggnadsinstallationsarbeten, Renoveringsarbeten, Rörmokeriarbeten, Övriga elinstallationsarbeten, Installation av elektriska ledningar och armatur, Ombyggnadsarbete, Pålslagning, Grundläggning, Asbestsaneringsarbete, Markanläggning för idrottsplatser, Markanläggning, Installation av rörsystem, Byggnads- och anläggningsarbeten, Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Rivning, Konstgräs, Markanläggning för löparbanor

Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnad ...

2

days left
Procuring entity image

0214/22 - Industristädning

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Städning och renhållning, Städning av byggnader

Industristädning vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.

2

days left
Procuring entity image

RB2022-0013 - Näringspreparat inklusive tillbehör

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2022
NUTS: Blekinge län
CPV: Enteral nutrition

Denna upphandling avser ett ramavtal för Näringspreparat inkl. tillbehör. Upphandlingen omfattar näringsdryck, sondnäring, kosttillägg, aggregat, matsprutor m.m.

2

days left
Procuring entity image

2022/41 - Företagshälsovård 2022

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Företagshälsovård

SRV återvinning AB upphandlar företagshälsovård för hela verksamheten.

2

days left
Procuring entity image

KOM-410184 - För utförande av förstärkning bro 20-714-1 över s.j vid Västerbyhytta längs v66 (BK4)

Date for initial dispatch of the notice 5/6/2022
NUTS: Sverige
CPV: Bro, Brokonstruktioner

För utförande av förstärkning bro 20-714-1 över s.j vid Västerbyhytta längs v66 (BK4)

2

days left
Procuring entity image

KS/2022:00244 - Medarbetarundersökning

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Marknadsundersökningar, Undersökningar, Utformning av undersökningar, Genomförande av undersökningar

Upphandlingen omfattar Medarbetarundersökning för Botkyrka kommun, med eventuella tilläggstjänster

2

days left
Procuring entity image

HMN 2022/12 - Verksamhetssystem Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Programvara för särskild industri, Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, Informationssystem, Ekonomiska informationssystem, System- och stödtjänster

Verksamhetssystem med tillhörande förskrivarportal till Hjälpmedelscentrum Östra skåne och dess medlemskommuner.

2

days left
Procuring entity image

KOM-410027 - Tidplanerare

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Tidplanerare

2

days left
Procuring entity image

SB 2022/46 - Tekniska konsulter Projektering brandskydd samt konsult för Revisionsbesiktningar

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggtekniska konstruktionstjänster, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Teknisk besiktning och provning

Upphandlingen avser Projektörer för brandskydd samt Konsult för revisionsbesiktningar.

2

days left
Procuring entity image

2022-594 - Ramavtal Plåtkonsult

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggkonsulttjänster

Ramavtalsupphandling plåtkonsult. Stockholmshem har ett behov av plåtkonsult med uppdrag inom alla typer av takbeklädnader för planerade framtida investeringsprojekt i form av ny- och ombyggnation för totalentreprenader respektive utförandeentreprenader.

2

days left
Procuring entity image

T2022-00715 - Parkleken Kerstin Hesselgrens E2

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Park- och lekplatsutrustning, Utformning av parker, Markanläggning för parker, Skötsel av trädgårdar och parker

Entreprenaden omfattar upprustning av Kerstin Hesselgrens park i Fruängen med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, träd och buskar, murar i betong, trädäck, väderskydd m.m. Skötsel under garantitiden ingår och ska utföras under två år.

2

days left
Procuring entity image

KOM-410131 - Konsultuppdrag Fackgranskning byggnadsverk och kontraktsstöd Västlänken

Date for initial dispatch of the notice 4/27/2022
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konstruktionstjänster

Resurskonsultuppdrag avseende fackgranskning byggnadsverk i nära samarbete med Programmets Kontraktsstödsorganisation, Program Västlänken.

2

days left
Procuring entity image

12190 - Ramavtal - Fiberskarvning och blåsning, Fiberstaden

Date for initial dispatch of the notice 4/27/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, Arbeten som rör telekommunikationer

Uppdragen består av blåsning av fiber i microducter, skarvning av fiberkabel, kontaktering och inmätning av optofiber samt felsök och åtgärdande av fel. Dessutom efterfrågas närliggande tjänster såsom håltagning i vägg, montering av utrustning inne hos slutkunden etc.

2

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0220 - Ramavtal Besiktning VVS

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2022
NUTS: Östergötlands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandlingen omfattar ramavtal för besiktningsuppdrag i samband med om-, till- och nybyggnader i Lejonfastigheters bestånd. Detta innefattar även att fungera som samordnande besiktningsman vid delade entreprenader och som huvudbesiktningsman med samordningsansvar i entreprenader där biträdande besi ...

2

days left
Procuring entity image

12775 - Rivning Klintbergsgårdens förskola, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 5/3/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Rivning

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.

2

days left
Procuring entity image

12799 - Direktupphandling av reklamartiklar till Hälsinglands Utbildningsförbund

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Reklammaterial, Reklam

Hälsinglands Utbildningsförbund upphandlar avtal för inköp av reklamartiklar i syfte att stärka förbundets marknadsföring och profilering. Exempel på reklamartiklar som kan komma att avropas är ryggsäckar, paraplyer, t-shirts och även enklare artiklar så som pennor, nyckelband och konfektyr. ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-410329 - För utförande av etablering av markplatser ATK, Mellersta

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2022
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Trafikverket bygger ut systemet med trafiksäkerhetskameror (ATK) i Sverige de närmsta åren. Kameror placeras på platser där de ger en stor trafiksäkerhetnytta. Denna entreprenad avser anläggandet av markplatser, skyltning och tillhörande serviceficka.

4

days left
Procuring entity image

T2022-00934 - Cykel Västberga Allé

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbeten för cykelvägar

Entreprenaden omfattar anläggningsarbete för nya cykelbanor utmed Västberga Allé några av arbeterna är punktade nedanför: • Rivning och demonteringsarbeten • Schakt för gata och ledningar • Kantstensarbeten • Asfaltering och väglinjemålning • Sten- och betongmarkbeläggningar • Ny väguppbyggn ...

4

days left
Procuring entity image

KS/ 2021:00564 - Mark- VA arbeten

Date for initial dispatch of the notice 4/21/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Grävning och schaktning, Utfyllnad, Schaktning, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, Underhåll av allmänna vägar, Markanläggning, VA-arbeten

Upphandling avser Ramavtal som omfattar utbyggnad/ombyggnad av gata/VA på kommunal mark inom Botkyrka kommun, i vilket även VA arbeten ingår.

4

days left
Procuring entity image

12657 - Sidlastande tvåfacks sopbil - Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/3/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Sopbilar

Nordanstigs kommun upphandlar en sidlastande tvåfacks sopbil.

4

days left
Procuring entity image

KS 21/0671 - Catering lunch, fika och övrigt

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2022
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Brödprodukter, färska bakverk och kakor, Matpajer, Kaffe, te och liknande produkter, Kaffe, Catering

4

days left
Procuring entity image

12748 - Upprustning efter brandskada, N Fiskargatan 1A, Gävle

Date for initial dispatch of the notice 5/2/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Byggnation av lägenheter

Upprustning efter brandskada, N Fiskargatan 1A, Gävle

4

days left
Procuring entity image

KOM-410336 - För utförande av etablering av markplatser ATK, Mellersta

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Trafikverket bygger ut systemet med trafiksäkerhetskameror (ATK) i Sverige de närmsta åren. Kameror placeras på platser där de ger en stor trafiksäkerhetnytta. Denna entreprenad avser anläggandet av markplatser, skyltning och tillhörande serviceficka.

4

days left
Procuring entity image

- Kvalificerad PERSONALCHEF interim KS/2022:368

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Rekryteringstjänster, Personalförmedling, Förmedling av personal, även tillfälligt anställda

Kvalificerad PERSONALCHEF interim med erfarenhet från anställning i kommun i motsvarande roll Tjänsten är på heltid juni - december Sista anbudsdag 2022-05-29

4

days left
Procuring entity image

SLF 37/22 - Lönesystem med tillhörande moduler

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för administration, Programvara för tidsredovisning eller personal

Upphandling av Löne/HR-system för HR Servicecenters ingående kommuner. Upphandlingen avser en gemensam upphandling där varje kommun kommer att vara systemägare.

5

days left
Procuring entity image

HV 2022/26 - En daglig verksamhet, fyra gruppbostäder och ett korttidshem

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Andra samhälleliga och personliga tjänster

5

days left
Procuring entity image

KOM-410104 - Varvsöversyn av vägfärjan VF 291/Veronica

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2022
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, Reparation av fartyg, Reparation av färjor, Torrdockstjänster, Upptagning av fartyg

Varvsöversyn av vägfärjan VF 291/Veronica

5

days left
Procuring entity image

KOM-410103 - Varvsöversyn av vägfärjan VF 352/Saturnus

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2022
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, Reparation av fartyg, Reparation av färjor, Torrdockstjänster, Upptagning av fartyg

Varvsöversyn av vägfärjan VF 352/Saturnus

5

days left
Procuring entity image

2022-501 - Installation av ackumulatortank på Gullarpsverket

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbeten för värmeanläggningar

Upphandlingen avser installation av ackumulatortank på Gullarpsverket.

5

days left
Procuring entity image

Dnr 726-2022 - Bryggerivaror och tjänster Helsingborg Arena och Scen

Date for initial dispatch of the notice 4/25/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Livsmedel, drycker, tobak o d, Drycker, tobak o d, Destillerade alkoholhaltiga drycker, Viner, Cider och övriga fruktviner, Maltöl, Alkoholfria drycker, Mineralvatten, Icke kolsyrat mineralvatten, Kolsyrat mineralvatten, Smaksatt mineralvatten, Läskedrycker, Saft (koncentrerad fruktsaft)

Bryggerivaror och tjänster Helsingborg Arena och Scen. Syftet är att upphandla en flexibel Bryggerileverantör som kan tillhandahålla varor och tjänster för såväl de dagliga behoven samt även vid större evenemang.

5

days left
Procuring entity image

KS/2022:00070 - Bemanning Ingenjörer 2022

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Fastighetsförvaltning

Ramavtalet omfattar bemanning av olika ingenjörsroller

5

days left
Procuring entity image

UH 2021-5 - Lokalvård Campus Gotland

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2022
NUTS: Sverige
CPV: Städning

Upphandling av lokalvård för Campus Gotland. Lokalvården ska omfatta normal kontors-, skol- och biblioteksstädning för Uppsala universitet Campus Gotland. Lokalbestånd kan komma att förändras under avtalstiden, vissa lokaler kan komma att sägas upp och andra tillkomma. Universitetets lokaler ...

5

days left
Procuring entity image

KOM-407433 - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för bärighetsåtgärder Klemensboda-Brutorp, väg 855 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: Sverige, Norra sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

5

days left
1 / 14