Procuring entity image
2020/638 - Entreprenad för Facility Management tjänster i Tekniska nämndhuset
Date for initial dispatch of the notice 11/6/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Internpost, Receptionstjänster, Avfallshantering, Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning

Fastighetskontoret i Stockholm stad ämnar handla upp en extern leverantör som ska hantera Facility Management tjänster i Tekniska nämndhuset i Stockholm I affären ingår överlåtelse av befintlig personal.

2

days left
Procuring entity image
E2020-04692 - Ramavtal Anläggningsentreprenader
Date for initial dispatch of the notice 12/2/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"

Ramavtal för anläggningsentreprenader med en kalkylerad kostnad upp till 15 mkr per avropad entreprenad, utförande- eller totalentreprenad. Beräknat årligt värde motsvarar mellan 150 och 250 miljoner kronor per år. Löptid 1+1+1+1 år

2

days left
Procuring entity image
3.3.1-670/2019 - Parkdrift för Norrmalms SDF
Date for initial dispatch of the notice 11/27/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Parkskötsel

Upphandling av parkdrift inkluderat parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning för Norrmalms Stadsdelsförvaltning (SDF).

2

days left
Procuring entity image
- Eriksberg 2:52 Fasadupprustning
Date for initial dispatch of the notice 12/2/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Fasadarbeten

Fasadrenovering med tilläggsisolering. Byte av fönster och fönsterdörrar m.m.

2

days left
Procuring entity image
BEVAB U2020-01 - Funktions-, total- och helhetsansvar för Bromölla Energi & Vatten AB:s elnätsavdelning och elnätsfunktion
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbeten för kraftledningar, Eldistribution och tillhörande tjänster, Drift av elektriska anläggningar

Uppdraget som omfattas av upphandlingen är ett funktions-, total- och helhetsansvar för Bromölla Energi och Vatten AB:s elnätsavdelning och elnätsfunktion. Leverans enligt avtalet ska kunna påbörjas 2021-12-31, och kommer att föregås av, i förekommande fall, en uppstarts- och övergångsperiod. Avtals ...

3

days left
Procuring entity image
11426 - Va- och Vs-materiel Hälsingland
Date for initial dispatch of the notice 12/7/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: VA-utrustning, Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål

Ansökan görs likt ett anbud och används som underlag vid en eventuell förhandling. Upphandlingen avser VA­ och VS­-materiel inklusive passande verktyg för successivt uttag vid behov. En årlig uppskattad köpvolym från alla beställare i Hälsingland är 15 000 000 SEK/år. Angiven årsvolym är endast en ...

3

days left
Procuring entity image
20FMV6332 - Från uppdrag: Ramavtal Expertstöd Materialtekniska tjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/23/2020
NUTS: Sverige
CPV: Teknisk provning, analys och konsulttjänster

I denna upphandling, som ska resultera i ett ramavtal med avropsmöjligheter för FM/FMV efterfrågar FM/FMV tjänster av expertkaraktär för materialtekniska tjänster. Materialtekniska tjänster omfattar huvudsakligen expertkunskap inom områdena polymera material, metaller, komposit, ammunition, miljöfa ...

3

days left
Procuring entity image
20FMV6333 - Ramavtal Instrumentkalibrering och teleteknisk tjänst
Date for initial dispatch of the notice 11/20/2020
NUTS: Sverige
CPV: Kalibrering, Teknisk provning, analys och konsulttjänster

I denna upphandling, som ska resultera i ett ramavtal med avropsmöjligheter för både Försvarsmakten och FMV, efterfrågar FM/FMV tjänster och konsultstöd av expertkaraktär för Instrumentkalibrering och teletekniska tjänster. Instrumentkalibrering och teletekniska tjänster omfattar huvudsakligen exper ...

3

days left
Procuring entity image
20MB1452 - Ramavtal avseende Evenemangstjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser, Evenemang, Anordnande av mässor och utställningar

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) genomför och deltar i både mindre och större evenemang. Med evenemangstjänster i denna upphandling avses både ett helhetsåtagande som producent av innehåll och paketering av de evenemang som SVOA avser att genomföra och i vissa fall enbart själva genomförandet på p ...

3

days left
Procuring entity image
11298 - Boende och daglig verksamhet enligt LSS
Date for initial dispatch of the notice 12/7/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hälso- och sjukvård samt socialvård, Socialvård och tillhörande tjänster, Socialt arbete, Social omsorg med inkvartering, Social omsorg för handikappade

Hudiksvalls kommun upphandlar boende och daglig verksamhet för vuxna (från 18 år) enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

3

days left
Procuring entity image
20MB1454 - Upphandling ramavtal avseende Skyltar och tillhörande tjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Permanenta informationsskyltar, Skyltar, Skyltar och upplysta skyltar, Skyltar och liknande föremål

Upphandlingen omfattar tillhandahållande av Skyltar med tillhörande tjänster. Stockholm Vatten och Avfall är en aktör med ett flertal anläggningar i Stockholmsområdet, bland annat vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler och kontor. Ett stort antal utbyggnads- och exploateringsprojekt pågår un ...

3

days left
Procuring entity image
KLF 2020/1092 - Kostdatasystem för skolverksamhet
Date for initial dispatch of the notice 11/24/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet, Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, Programvara för system, lagring och innehållshantering, Diverse programvara och datorsystem, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Datatjänster

Var med och digitalisera och effektivisera måltidsverksamheten i Luleå kommuns skolor & förskolor ! Upphandlingen omfattar leverans av IT-stöd för kommunens kök inom Barn- och Ungdomsförvaltningen. Upphandlingen omfattar även införande, utbildning, migrering av data från befintligt system samt sup ...

3

days left
Procuring entity image
KS 2020/1177 - Drift av restaurangverksamhet naturum
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Skåne län
CPV: Restaurang- och serveringstjänster

Uppdraget avser drift av restaurangverksamhet övre plan på naturum Vattenriket i enlighet med Vattenrikets värdegrund. Driften upphandlas som en tjänstekoncession och avser således inget hyresförhållande. Välkomna att lämna anbud enligt förutsättningarna i upphandlingsunderlaget!

3

days left
Procuring entity image
KLF 2020/147 - Sjukvårdsmaterial
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: Skåne län
CPV: "Förbandsartiklar; clips, suturer och ligaturer", Förbandsartiklar, Förstaförbandslådor

Sjukvårdsmaterial

3

days left
Procuring entity image
UM2020/42145/MAPU - Consultant for UEM Institutional Reform
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Stockholms län, SEZZ Sverige Extra region
CPV: Utvecklingsrådgivning, Rådgivning

Procurement of a reputable company/individual with specific experience in the area of institutional development in the academic sphere is engaged to assist Universidade Eduardo Mondlane (UEM) for the services described in this procurement.

3

days left
Procuring entity image
KS 2020/03050 - Företagshälsovård för Östra Göinge Kommun
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Skåne län
CPV: Företagshälsovård

Upphandlingen avser Företagshälsovård för Östra Göinge Kommuns alla anställda.

3

days left
Procuring entity image
KFKS 2020/959 - Journalsystem för välfärd samhällsservice
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för administration, IT-programvara, Informationssystem, Medicinska informationssystem, Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, IT-tjänster, System- och stödtjänster, Underhåll av IT-programvara

VSS har ett behov av ett journalsystem med fokus på utförardelen. VSS använder idag flera system, men önskar framöver ett system för att möta det behov de olika affärsområdena har. Syftet med upphandlingen är att hitta ett system som är användarvänligt, kundcentrerat, modernt och som uppfyller d ...

4

days left
Procuring entity image
19MB1658 - Upphandling av Renovering och ombyggnad av Trekantens vattenreservoar
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader, Byggnation av industrienheter, Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Installation av rörsystem, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, Arbeten för vattenledningar, Byggnadsarbeten: renovering av huvudvattenledning, Konstruktionsarbeten för vattentorn, Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten

Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid bef ...

4

days left
Procuring entity image
E-399 - NDS E-399 Rör för markinjektering
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Provdrillborrning, Provborrning, Grundläggning och brunnsborrning, Grundläggning, Brunnsborrning, Brunnsborrnings- och framställningstjänster, Brunnsborrningstjänster, Borrning av hål för placering av drivrör

Entreprenaden omfattar 1. Installation av TAM-rör för injektering. Släta rör ovan injekteringsdjupen genom lera och arbetsbädd (ca 5 m). Runt om rören sker tätning med cement/bentonitblandning. Medeldjup ca 10 m (5 m friktionsjord, 4 m lera+ 1 m arbetsbädd). 1828 st. 2. Installation av 32 mm g ...

4

days left
Procuring entity image
11155 - Hotellogi i Gävle stad
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, Hotelltjänster, Hotellinkvartering

Gävle kommun avser att upphandla hotellogi i Gävle stad.

4

days left
Procuring entity image
2.3.2-2601-2020 - Grindar Skogskyrkogården
Date for initial dispatch of the notice 12/14/2020
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Grindar, Dörrgrindar, Montering av grindar, Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning

De befintliga körgrindarna behöver bytas ut och ska ersättas med motordrivna körgrindar som ska förses med plank, utseende och kulör lika omslutande befintligt plank på kv. 21. Upphandlingen görs som en ”styrd” totalentreprenad. Anledningen är att kontrakterad leverantör måste förhålla sig till ...

4

days left
Procuring entity image
KLF 2020/1139 - Tekniska konsulttjänster 2021 - Besiktning brand- och utrymningslarm samt vattensprinkler
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Ingenjörstjänster

Entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktning brand- och utrymningslarm sam vattensprinkler i kommunala samhällsfastigheter såsom kontor, skolor, kultur- och sportarenor, bostäder, gemensamhetsboenden och förskolor samt vård- och omsorgsboenden. Totalt rör det sig om ca 190 brand- och utrymningsla ...

4

days left
Procuring entity image
- Salongsstolar Helsingborgs Stadsteater
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Teaterfåtöljer

Entreprenaden omfattar utformning, dimensionering, tillverkning, transport, installation och överlämnande av salongsstolar inkl nummerskyltning till Helsingborgs stadsteater.

4

days left
Procuring entity image
11462 - Språktolktjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Tolktjänster

Gävle kommun genomför upphandling av förmedlingstjänster gällande språktolktjänster till och från svenska. Även AB Gavlegårdarna kommer att vara avropsberättigad på detta avtal. Upphandlingens syfte är att upphandla ett ramavtal för att tillgodose behovet av planerad och akut tolkservice dygnet ...

5

days left
Procuring entity image
E2020-04356 - Burmanstorp/Färnebogatan
Date for initial dispatch of the notice 11/13/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, Anläggningsarbeten för kraftledningar, Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, Arbeten för vattenledningar, Anläggningsarbete för avloppsledningar, Anläggningsarbeten för avloppsledningar, Anläggningsarbeten för allmänna vägar, Vägarbeten, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält, Anläggningsarbeten för gångvägar

Ombyggnad av allmän gata samt ledningsomläggning inom kv. Burmanstorp inklusive utbyggnad av cykelbana längs med gatan.

5

days left
Procuring entity image
20INK065 - Fordons- och maskintjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare, Uthyrning av fordon för godstransport med förare, Uthyrning av lastbilar med förare, Gaturenhållning och gatsopning, Snöröjning, Isröjning

Upphandlingen omfattar beställarnas huvudsakliga behov av fordons- och maskintjänster.

5

days left
Procuring entity image
20INK065 - Fordons- och maskintjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare, Uthyrning av fordon för godstransport med förare, Uthyrning av lastbilar med förare, Gaturenhållning och gatsopning, Snöröjning, Isröjning

Upphandlingen omfattar beställarnas huvudsakliga behov av fordons- och maskintjänster.

5

days left
Procuring entity image
2020:121 - Byggledning, kvalitetsansvarig och extern granskning
Date for initial dispatch of the notice 12/4/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Botkyrka Kommun Denna ramavtalsupphandling avser tekniska konsulttjänster - Byggledning, kvalitetsansvarig (KA) och extern granskning. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompetens samt resursförstärkning. Tänkt avtalstid 2+1+1 år.

5

days left
Procuring entity image
KS 2020/1627 - Selektiv rivning samt markåterställning av Kv. Narcissen samt Sävast 8:58 i Bodens kommun
Date for initial dispatch of the notice 12/14/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Rivning, Förberedande anläggningsarbeten och rivning

Selektiv rivning av del av Kv. Narcissen och markåterställning samt anordning av tillfälliga parkeringsplatser. Option: Selektiv rivning av Sävast 8:58 samt markåterställning. Beställaren ska senast en månad efter kontraktstecknandet meddela om optionen utlöses. Objekten är belägna i Bodens Kommu ...

5

days left
Procuring entity image
KS2020/1520 - Projektör Liljedal Etapp 1
Date for initial dispatch of the notice 12/2/2020
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

Liljedal är ett stadsutvecklingsprojekt mitt i Kungälvs stadskärna som ska säkerställa ökat antal bostäder i stadskärnan, attraktivare offentlig miljö, nödvändig teknisk infrastruktur. Vidare ska det möjliggöra för fortsatt handel och andra verksamheter (som kontor och hotell). Objektet innefatt ...

5

days left
Procuring entity image
20INK050 - Tekniska konsulter - Ingenjör A & K
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom genren "Ingenjör A- och K". Upphandlingen genomförs för Piteå och Älvsbyns kommuners, med tillhörande organisationers räkning.

5

days left
Procuring entity image
FK 2020/004937 - Inköp av växter 2021
Date for initial dispatch of the notice 12/16/2020
NUTS: Sverige
CPV: Växter

Inköp av växter till Försäkringskassans kontor

5

days left
Procuring entity image
11500 - Städning av AB Gavlegårdarnas huvudkontor med tillhörande tjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: Gävle kommun
CPV: Kontorsstädning

Entreprenaden omfattar daglig städning, storstädning, golvvård, periodiskt golvunderhåll, samt fönsterputsning med återkommande kvalitetskontroller enligt SS-INSTA 800-1:2018 (INSTA800). Uppdraget omfattar även frukosthantering för personalen, hantering av livsmedel vid besök, höghöjdstädning och ga ...

6

days left
Procuring entity image
11267 - Ny kemikaj, kajplats 1 , Gävle Hamn AB
Date for initial dispatch of the notice 10/30/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hamnanläggningsarbeten

Gävle Hamn AB upphandlar; Byggnation av en ny kaj för kemi- och petroleumprodukter. Rivning av befintlig kaj. Byggnation av en byggnad för lossningsövervakning samt brandpump och tillhörande rörinstallation. Byggnation av en ny länspumpbyggnad samt kemi & petroleumrörledningar från kaj som anslu ...

6

days left
Procuring entity image
T2020-02934 - Farsta gård Ny brygga
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Anläggningsarbete för vattenprojekt, Bryggor, Anläggningsarbeten för promenader

Stockholms stads trafikkontor bjuder in leverantörer att lämna anbud för utförande av entreprenad avsseende rivningen av den befintliga bryggan vid Farsta gård. En ny brygga i trä med sittbänkar och stålräcke samt förankring med träpålar ner i sjöbotten ska byggas.

6

days left
Procuring entity image
T2020-03065 - Konsultramavtal – Besiktning av belysningsanläggningar i Stockholms stad
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Konstruktion av elnät, Tekniska undersökningar, Tekniska tjänster, Tekniska kontroller, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Teknisk besiktning och provning, Teknisk besiktning

Beställaren har för avsikt att träffa ett ramavtal med en konsult som kan tillhandahålla konsulttjänster för besiktning av elentreprenader. Uppdraget omfattar i huvudsak entreprenadbesiktning i form av förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning av elarbeten utförda i trafikkontorets entrep ...

6

days left
Procuring entity image
SB 2020/4 - Slutstädning Campus Albano
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

Campus Albano ska bli ett hållbart campus och vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm för över 10 000 studenter och forskare. Svenska bostäder ska i detta projekt uppföra upp till åtta hus vilket motsvarar cirka 1 000 student- och forskarbostäder samt lokaler för kommersi ...

6

days left
Procuring entity image
TN 2019/2451 - va-utbyggnad Ripa
Date for initial dispatch of the notice 11/6/2020
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete

Kristianstads kommun ska ansluta ca 50 hushåll i Ripa till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Entreprenaden omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermar ...

6

days left
Procuring entity image
FK 2020/002915 - Logistik, Återtag och Avveckling
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Sverige
CPV: IT-tjänster

En tjänst för att hantera logistik avseende bl.a. märkning och leveranser med ansvar för återtag, vidareförsäljning och avveckling av utrustning.

6

days left
Procuring entity image
KSN-2020-02585 - Samlastnings- och leveransplaneringstjänst för Uppsala Bygglogistikcenter (BLC)
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Uppsala län
CPV: Planeringssystem, Programvara för lagerhantering, Transporter (utom avfallstransport), Vägtransporter, Pakettransporter, Hamntjänster och spedition, Budtjänster, Lagerhantering

Upphandlingen omfattar ett kontrakt avseende drift av Uppsala Bygglogistikcenter (BLC) och utförande av efterfrågade logistiktjänster (samlastningstjänster), samt tillhandahållande av en leveransplaneringstjänst för bokning av leveranser för samlastning alternativt direktleverans till anslutna bygga ...

6

days left
1 / 10