Procuring entity image

UH 2019/103 - Ångströmhus 10 AV-utrustning

Date for initial dispatch of the notice 2/12/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Audiovisuell utrustning

Uppsala universitet, campus Polacksbacken består av Informations teknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet. Ångströmlaboratoriet byggs ut med hus 10. Hus 10 blir en ny 8-vånings karaktärsbyggnad. Huset bryter av mot befintliga strukturer och kommer att fungera som Ångströmlaboratoriets ...

1

days left
Procuring entity image

SEAB 2020/101 - Mark- och Beläggningsarbeten inom Sandviken kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Diverse ytbehandling, Ytbehandling av vägar, Vägbeläggningsarbeten, Ytbehandlingsarbeten

Entreprenaden omfattar ramavtal för mark- och beläggningsarbeten, enligt beläggningsprogram, akuta lagningar samt återställning efter ledningsgrävning inom Sandviken kommun. Uppdelat på ett antal objekt. Beräknas pågå löpande under hela beläggningssäsongen (maj – oktober).

1

days left
Procuring entity image

SÖD 2020/876 - Säkerhetsbesiktning av lekplatsutrustning, utegymredskap, parkouranläggningar och basketkorgar

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Lekplatsutrustning

1

days left
Procuring entity image

11599 - Funktionsservice av hissar och portar samt ombyggnationer av hissar

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hissinstallationer, Reparation och underhåll av hissar

Förfrågan avser periodisk tillsyn samt reparation av hissar och portar inom köparens fastighetsbestånd. (Gavlefastigheter, Gavle Drift & Service AB och Gävle Parkeringsservice AB upphandlar portar på option) Gävle parkeringsservice AB har cirka 10 portar. Byggnaderna hyrs ut till bostäder, serviceh ...

1

days left
Procuring entity image

1.5.3-2141/2020 - Systemstöd för elevhälsan

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Patientadministrativt system, IT-tjänster

Upphandlingen avser ett digitalt systemstöd för elevhälsan för ovan nämnda yrkesprofessioner inom stadens pedagogiska verksamheter. Upphandlingen inkluderar vuxenskolan inom arbetsmarknadsförvaltningen (AMF), och kommunala skolor inom utbildningsförvaltningen.

2

days left
Procuring entity image

FB 2020/1780 - Ramavtal avseende Byggnadsarbeten Felavhjälpande

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Byggnadsanläggning, Snickeriarbeten, Träarbeten, Reparation och renovering, Renoveringsarbeten, Ombyggnadstjänster, Restaureringsarbeten

Ramavtalet omfattar byggnadsarbeten avseende avhjälpande underhåll och akuta åtgärder, som beräknas understiga en (1) MSEK,, på beställarens fastighetsbestånd. Bedömd volym uppgår till mellan 12-14 Miljoner SEK.

2

days left
Procuring entity image

GSN-2020-02816 - Lokalt åtgärdsunderlag för Vattholmaån i Uppsala

Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Sverige, Uppsala län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster, Vattenbruk, Kommunalt åtgärdsprogram, Miljöplanering

Upphandlingen omfattar framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vattholmaån. Syftet med åtgärdsunderlaget är att utreda föroreningsbelastning per delområde samt att utifrån ÖP 2016 och belastningsberäkning definiera behov av åtgärder för att bibehålla eller uppnå god status. Åtgärdsunderlaget s ...

2

days left
Procuring entity image

11579 - Renovering av Silvanum, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 2/9/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Takreparation, Montering av fönster, Fasadarbeten

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar utvändig renovering av Silvanum, tak, fönster och fasader, samt markarbeten.

2

days left
Procuring entity image

KSN-2020-03415 - Konfektyr för kommunens icke finansierade kiosker

Date for initial dispatch of the notice 1/28/2021
NUTS: Sverige, Uppsala län
CPV: Livsmedel, drycker, tobak o d, Bakverk och kakor, Kakao: choklad och sötsaker, Choklad och sötsaker, Choklad

Upphandling av konfektyr, choklad, lätta mellanmål mm till kommunens icke finansierade kiosker.

2

days left
Procuring entity image

KS2021/67 - Byggmaterial

Date for initial dispatch of the notice 1/28/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Byggmaterialrelaterade produkter, Diverse byggmaterial, Diverse byggmaterial av trä, Diverse annat byggmaterial

upphandlingen avser byggmaterial.

2

days left
Procuring entity image

KSN-2020-03444 - Fysisk el

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi, Elektricitet, Kontinuerlig strömförsörjning, El-, vatten- och energiverk

Fysisk el.

2

days left
Procuring entity image

2021-01 - Ramavtal avseende mindre renoverings- och underhållsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: Sverige, Uppsala län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, Renovering av byggnader

Ramavtal för mindre renoverings- och underhållsarbeten. Projekten som avropas inom avtalet kommer att genomföras i totalentreprenad, både som konventionella totalentreprenader och som samverkansprojekt (partnering) beroende på projektets förutsättningar och komplexitet. Entreprenadsumman per avr ...

2

days left
Procuring entity image

0029/21 - Ny verkstad AOL, Bönekulla

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Byggnadsanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, Byggnation av kontorsbyggnad, Anläggningsarbeten för industribyggnader, Byggnation av verkstäder

Byggentreprenad gällande ny verkstadslokal för Renova Miljö AB. Nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen. Byggnadsyta ca 8000 kvm. Byggnaden ska BREEAM-certifieras. I entreprenaden ingår servicebesök under garantitiden. Preliminär igångsättning Q2 2021 Omfattningen i detalj fr ...

2

days left
Procuring entity image

Dnr: 2019-00425 - Åsö Gymnasium, ombyggnad ventilation och stambyte i kommersiella lokaler

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Sprinklersystem, Ombyggnadsarbete, Elektriska kopplingsarbeten, Eltekniska installationer, Rörmokeriarbeten, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, Installation av ventilation, VA-arbeten

Entreprenaden avser stambyte av installationer vilka försörjer kommersiella lokaler längs med Götgatan. Stambytet omfattar bland annat: - Nytt fläktrum - Nytt ventilationstorn på skolgård - Stambyte VS och Ventilation - Justering av sprinkleranläggning i garage - Modernisering av El-installa ...

2

days left
Procuring entity image

11572 - Utskriftstjänst Hälsingekommunerna

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Skrivare och kurvskrivare, Färgskrivare

Skrivarupphandlingen tillgodoser Hälsingekommunerna (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn) och dess kommunala bolag med ett ramavtal för hyra/köp av multifunktionsskrivare (allt från små bordsskrivare till stora golvskrivare med stor kapacitet). Detta är tredje gången den ...

2

days left
Procuring entity image

T2021-00269 - Markarbeten Bromstensvägen

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Grävning och schaktning, Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Markanläggning

Upphandlingen omfattar markarbeten för el och optokanalisaton och ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen.

2

days left
Procuring entity image

SSM2020-5857 - Mätinstrument av miljödosekvivalent i neutronstrålfält

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2021
NUTS: Sverige
CPV: "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning", Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Ett instrument för mätning av miljödosekvivalent i neutronstrålfält.

2

days left
Procuring entity image

11651 - Fasad- och balkongrenovering

Date for initial dispatch of the notice 2/5/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Balkongarbeten, Fasadarbeten

Löpande renovering på fasader och balkonger samt förnyad konkurrensutsättning på större arbeten.

2

days left
Procuring entity image

UH 2020/134 - Stopped flow instrument

Date for initial dispatch of the notice 2/8/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström, intends to purchase a modular stopped flow instrument for kinetic measurements.

2

days left
Procuring entity image

KLF 2021/14 - Flytande avfall Luleå hamn

Date for initial dispatch of the notice 2/17/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Insamling av avfall, Avfallstransport, Avlägsnande av slam, Transport av slam, Hantering av slam, Återvinning av avfall

Luleå hamn har behov av omhändertagande av avfall genererat från fartyg i form av oljehaltigt flytande avfall och septik.

3

days left
Procuring entity image

FSK 2020/807 - Sköndals BP - anläggande av konstgräsplan med underliggande ispist mm.

Date for initial dispatch of the notice 2/17/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Konstgräs, Anläggningsarbete, Byggnation av skridskobana

För grusplanen på Sköndals BP skall anläggning av konstgräsplan med underliggande ispist mm ske.

3

days left
Procuring entity image

399/20 - Brandkonsult/brandprojektör

Date for initial dispatch of the notice 2/4/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror, Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion

Upphandlingen omfattar ramavtal för brandkonsult/brandprojektör. Beställaren har behov av brandkonsult/brandprojektör för genomförande av olika bygg-, anläggnings- och förvaltningsprojekt. Uppdraget kan bestå av att utarbeta brandskyddsdokumentation, upphandlingsunderlag, genomföra analytiska br ...

3

days left
Procuring entity image

KS2021/0241 - Del av överföringsledning för VA mellan nytt vattenreningsverk och Kungälv/Ytterby Delsträcka F

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Rörledningar för dricksvatten, Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, Arbeten för vattenledningar, VA-arbeten

Överföringsledningen för sträcka F är en del i arbetet med att säkra och utöka dricksvattenförsörjningen i Kungälvs kommun. Entreprenaden omfattar en överföringsledning av vatten på en sträcka av ca 3 500 m. Tryckspill ca 2 000 m, vattenledningar 3 500 m, spillvattenledning 1 000 m samt serviser. 2 ...

3

days left
Procuring entity image

- Textmatchningssystem 2.5-2021-00005

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för utbildning

Upphandlingen avser ett textmatchningssystem för plagiatkontroll för Sunet/Vetenskapsrådet.

4

days left
Procuring entity image

2020-11161 - Arkitekttjänster ombyggnad 2021

Date for initial dispatch of the notice 2/25/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekttjänster, Arkitekttjänster avseende byggnader, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Stockholmshem bjuder in till att lämna anbud i upphandling avseende Ramavtal för Arkitekttjänster inom ombyggnadsarbeten (ROT och underhåll) i befintligt fastighetsbestånd.

4

days left
Procuring entity image

11607 - Transport och omhändertagande av avfall till förbränning Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/4/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avfallstjänster, Avfallshantering, Avfallstransport, Avfallsförbränning

Transport och omhändertagande av avfall till förbränning Nordanstigs kommun

4

days left
Procuring entity image

11614 - Transport och omhändertagande av deponi Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avfallstjänster, Avfallshantering, Avfallstransport

Transport och omhändertagande av deponi Nordanstigs kommun.

4

days left
Procuring entity image

TN 2021/117 - Konsulttjänst Fukt och miljöutredning

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster

Konsulttjänst fukt- och miljöutredningar.

4

days left
Procuring entity image

KS2021/87 - Rättsdatabas

Date for initial dispatch of the notice 2/10/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Databastjänster

Rättsdatabas

4

days left
Procuring entity image

SBF 2021/216-2.5.1.1 - Fastighetsvärdering

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Utvärderingskonsulttjänster

Luleå kommuns behov av konsulttjänster för fastighetsvärdering.

4

days left
Procuring entity image

AMF 2/2021 - Praktikinsatser för invånare med ekonomiskt bistånd Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad upphandlar ramavtal med företag som kan erbjuda yrkespraktik för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Syftet med yrkespraktikplatser är att deltagaren, utifrån intresse, kunskap, utbildning och eventuell tidigare arbetslivserfarenhet, ska få möjlig ...

4

days left
Procuring entity image

11240 - Digitala nivåtester till Vuxenutbildningen, Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Programvara för undervisning, Programvara för utbildning, Undervisning och utbildning, Diverse skoltjänster, Utbildningstjänster

Gävle kommun upphandlar digitala nivåtester. Testen ska användas för att visa en persons förkunskaper i ett ämne med syfte att ge personen vägledning i kursnivå, både i kurs som söks eller ämnas prövas. Resultatet ska kunna ligga till grund för individanpassad undervisning och ingå som en del i vali ...

4

days left
Procuring entity image

2.7.1-370/2020 - Entreprenadarbeten gällande Teknikrum

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2021
NUTS: Östra Sverige, Stockholms län
CPV: Diverse byggnadskonstruktioner, Reparation och underhåll av anläggningar, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, Tjänster för servicesystem och drift av anläggning

Entreprenadarbeten gällande Teknikrum.

5

days left
Procuring entity image

BUN 2020/5754 - Skolskjuts till Kristianstad kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Taxitjänster, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Skolskjuts till Kristianstad kommun.

5

days left
Procuring entity image

11369 - Takarbeten

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten, Taklagsarbete, Takläggning och takmålning, Takläggningsarbete, Läggning av asfaltpapp, Reparation och underhåll av tak, Takreparation, Takunderhåll, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upphandling av förekommande takarbeten med exempelvis ytskikt av takpapp, plast eller gummi på tak, taksäkerhetsanordningar samt takavvattning inom beställarnas fastighetsbestånd. Beställare: Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Alfta industricenter AB ...

5

days left
Procuring entity image

TN 2021/120 - Trafiklinjemarkering

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Vägmarkeringsarbeten

Utförande av trafiklinjemarkering inom Kristianstads kommun. Omfattar kompletteringar av befintliga samt utförande av nya trafikmarkeringar.

5

days left
Procuring entity image

96/2021 - Ramavtal-Gestaltande landskapsarkitekt

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Arkitektoniska konsulttjänster, Landskapsarkitektur

Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom gestaltande landskapsarkitektur, såsom: Utredningar och analyser Programarbete Idéarbete och gestaltning Visualiseringar och presentationer Beställarstöd och kostnadsberäkningar Ramavtalen kommer att löpa under två (2) år med möjlighet till förlängni ...

5

days left
Procuring entity image

KS/2020:429 - Storköksservice2021

Date for initial dispatch of the notice 2/4/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Kylskåp och frysar, Kompressorer för kylutrustning, Kyl- och frysutrustning, Diskmaskiner för storkök, Reparation och underhåll av anläggningar, Installation av kylutrustning, Installation av kyl- och frysanläggningar, Reparation och underhåll, Reparation och underhåll av kylargrupper, Tjänster för servicesystem och drift av anläggning

Upphandlingen avser storköksservice

5

days left
Procuring entity image

KLF2020/1501 - Byte av konstgräsplaner (11-manna) - totalentreprenad.

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Konstgräs, Anläggningsarbete

Nu genomför Luleå kommuns Inköp på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen en ramavtalsupphandling avseende totalentreprenad för utbyte av konstgräs på befintlig konstgräsplaner, inklusive rivning, bortforsling och destruering av befintligt konstgräs. Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2020- ...

6

days left
Procuring entity image

- Kungstorget

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Montering av metallkonstruktioner, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"

Objektet avser ombyggnad av Kungstorget som ligger centralt beläget direkt utanför Helsingborg central (före detta Knutpunkten). Det befintliga torget ska byggas om i två stycken etapper varav båda dessa ingår i denna förfrågan

6

days left
1 / 9