Procuring entity image

KOM-412623 - För utförande av mötesfri landsväg E45 etapp 2 Tösse - Åmål inom Åmåls kommun, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 2/8/2024
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"

För utförande av mötesfri landsväg E45 etapp 2 Tösse - Åmål inom Åmåls kommun, Västra Götalands län

1

days left
Procuring entity image

KOM-414577 - För utförande av ny- och ombyggnation av väg 57 mellan Gnesta och Järna, Södertälje Kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/13/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Objektet avser utförande av cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor på sträckan Gnesta-Järna.

1

days left
Procuring entity image

KS 2023-1023 - Ramavtal Tekniska konsulter Geoteknik & Miljöteknik 2023

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster, Geotekniska ingenjörstjänster, Geologisk och geofysisk rådgivning, Geofysiska konsulttjänster, Geologisk rådgivning, Geologisk undersökning, Miljötjänster, Miljörådgivning

Bodens kommun samt det kommunala bolagen Boden Energi AB, Bodens Utveckling AB samt Restproduktbearbetning i Boden AB har behov av konsulttjänster inom geoteknik och miljöteknik. De efterfrågade kompetensområdena avser framförallt: • Geotekniska undersökningar i inklusive förslag på åtgärder • ...

1

days left
Procuring entity image

23FMVU9553 - Antenn GMS-2

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2024
NUTS: Sverige
CPV: Antenner och reflektorer, Parabolantenner

Procurement of the development and delivery of one radar, with options of up to another three radars.

1

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/74 - Kv. Måsholmen 33 - DE 15220 Finplanering

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Markanläggning

Upphandlingen omfattar finplanerings-, mark-, betong- och smidesarbeten samt installationer för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- ...

1

days left
Procuring entity image

14377 - Hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till Ulvberget - Hudiksvalls kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/29/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hjullastare

Hudiksvalls kommun upphandlar hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till tekniska förvaltningen

1

days left
Procuring entity image

14110 - Ledningsspolning och slamsugning av dagvattenbrunnar

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avloppshantering, Skötsel av avloppsnät

Ledningsspolning och slamsugning av dagvattenbrunnar.

1

days left
Procuring entity image

KUL 2023/1758 - Konstnärlig gestaltning - Vällingbyskolan

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

Stockholm konst inbjuder verksamma konstnärer att delta i upphandling för konstnärligt gestaltningsuppdrag och produktion av offentlig konst till Vällingbygskolan. Avsikten med upphandlingen är att teckna avtal med en konstnär som får i uppdrag att producera a) ett skissförslag samt b) eventuellt up ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-408064 - RFID läsare (RFID reader)

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2024
NUTS: Sverige
CPV: "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", Detektorer

RFID Läsare (RFID reader)

1

days left
Procuring entity image

KS 23/0663 - Viby Markentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Markanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Upphandling av mark- och entreprenadarbeten enligt förfrågan.

1

days left
Procuring entity image

KS/2023:00674 - Tryckeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Tryckning och tillhörande tjänster, Tryckning, Trycktjänster

Upphandlingen avser tryckeritjänster för Botkyrka kommun.

1

days left
Procuring entity image

KSTFU/2024:31 - Konvertering värmesystem Brofästet/Smedbyvägen 4

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Rörmokeriarbeten, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, Installation av luftkonditionering, Installation av kylutrustning

Projektet avser konvertering av fastighetens värmesystem ifrån radiatorer med direktverkande el till ny Luft-Vatten värmepump med komplett vattenburet radiatorsystem för uppvärmning, area 1266m2.

1

days left
Procuring entity image

E2023-04800 - AMA-redaktör till projekt Hagastaden, K-4117

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

AMA-redaktörstjänst till projekt Hagastaden.

1

days left
Procuring entity image

14299 - Tankbil för Gästrike Räddningstjänst

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Motorfordon, Räddningsfordon

Gästrike Räddningstjänst upphandlar tre tankbilar.

1

days left
Procuring entity image

KOM-414724 - Samverkansledare till Nyköping Bibana, Ostlänken

Date for initial dispatch of the notice 1/31/2024
NUTS: Östra Mellansverige, Södermanlands län
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Samverkansledare till Nyköping Bibana inom program Ostlänken.

1

days left
Procuring entity image

KOM-414216 - Underhåll av bro 14-931-1 över Lindomeån vid Hällesåker

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2024
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Underhåll av bro 14-931-1 över Lindomeån vid Hällesåker., Mölndals kommun. Utförandeentreprenad. Utbyte tätskikt kantbalkar och räcken

1

days left
Procuring entity image

KS2024.077 - Mobilt elverk

Date for initial dispatch of the notice 2/14/2024
NUTS: Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län
CPV: Reservelektricitetsaggregat

1

days left
Procuring entity image

UH-24-41214 - Bemanningspersonal - Fysioterapeuter

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2024
NUTS: Uppsala län
CPV: Sjukgymnasttjänster

Håbo kommun upphandlar fysioterapeut/sjukgymnast för att säkerställa kommunens behov vid personalbrist. Kommunen avser att teckna ramavtal med tre (3) leverantörer.

1

days left
Procuring entity image

HE 23/00019 - Carl Öhrns gata och Kämnersgatan

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbete för vattenprojekt, Avledning av avloppsvatten

Entreprenaden omfattar: - omläggning/sanering av spill-, dag och vattenledningar i Carl Öhrns gata och Kämnersgatan, totalt ca 350 meter. - rivning/placering av nya ventiler och brandposter samt ansluta nya servisledningar till fastigheter utmed sträckan. - schakt och återfyllning för fjärrvärme ...

1

days left
Procuring entity image

KS 2024/131 - Konservator - hjälp att bevara konstverk från Tivolibadet

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län, SEZZ Sverige Extra region
CPV: Konservering av utställningsföremål och exemplar, Konservering av utställningsföremål

Upphandlingen omfattar bevarande av 3 konstverk från Tivolibadet. Fördjupad besiktning, skydd av yta och försegling samt konsult vid nedmontering. Bevarande och hjälp vid framtida gestaltning av konstverken.

1

days left
Procuring entity image

75/24 - Förstudie: Integrering av Helsingborg stads Trygghets- och Säkerhetsarbete

Date for initial dispatch of the notice 2/5/2024
NUTS: Skåne län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Säkerhetstjänster

Helsingborgs stad avser att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att integrera stadens trygghets- och säkerhetsarbete i stadens trygghetscentral. Målet är att skapa en proaktiv enhet för realtidsstyrning av stadens gemensamma trygghetsresurser.

2

days left
Procuring entity image

SISAB 2022/437 - Ramavtal Skyddsrumsåtgärder SISAB

Date for initial dispatch of the notice 2/9/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Skyddsrum

Ramavtalet avser skyddsrumsåtgärder för hela SISAB:s bestånd som avser totalt 269 skyddsrum som är fördelade runt hela Stockholms kommun i anslutning till SISAB:s skolor. B har för avsikt att teckna ramavtal med 2 parter. E med vinnande anbud ska vara huvudentreprenör och E med placering som nr 2 ko ...

2

days left
Procuring entity image

SU FV-4221-23 - Licenspartner 2023

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Programvara och informationssystem

Stockholms universitet upphandlar ett ramavtal med en Licenspartner som kan agera som en proaktiv och strategisk partner inom avtalsområdet. Upphandlingen omfattar samtliga licensformer och leverantören ska erbjuda ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster.

2

days left
Procuring entity image

TFN/2024:00021 - Sandupptagning

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Gaturenhållning och gatsopning, Gatsopning

Entreprenaden omfattar sandupptagning i Tumba och Grödinge i Botkyrka kommun på kör-ytor, gångytor, GC–vägar, trappor, parkeringsplatser, refuger samt andra anslutande hårdgjorda ytor.

2

days left
Procuring entity image

UM2023/02835/PRET - The Embassy in Pretoria procures - Framework Agreement for Audit and Financial services

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Revision

The Embassy in Pretoria procures - Framework Agreement for Audit and Financial services Please see the Procurement documents for more information.

2

days left
Procuring entity image

T2023-02724 - Vanadisplan - Hagstaden, gångåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Gångåtgärder

2

days left
Procuring entity image

KLF 2024/123 - Klockarängen - Byte av ventilationsaggregat

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Kyl- och ventilationsutrustning, Ombyggnadsarbete

Entreprenaden avser byte av ventilationsaggregat på Klockarängen, Hus 101, Råneå. Huskropp 101 inrymmer hälsocentral, PUT-boende, lokaler för hemtjänst samt storkök och matsal.

2

days left
Procuring entity image

653047 - Orrburren - nyanslutning VA sex fastigheter södra Färingsö

Date for initial dispatch of the notice 1/29/2024
CPV: Anläggningsarbete, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, VA-arbeten

Upphandlingen omfattar en generalentreprenad, totalentreprenad, avseende nyanslutning 6 fastigheter VA, dock dimensionerat för 12 fastigheter (vid avstyckning) i Ekerö kommun.

2

days left
Procuring entity image

UN 24/0033 - Kostdatasystem med egenkontroll

Date for initial dispatch of the notice 1/31/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för administration, Programvara för schemaläggning och produktivitet, Programvara för statistik, Informationssystem, System- och stödtjänster

Kostdatasystem och stödsystem för livsmedelupphandling, mjölkstöd samt uppföljning av livsmedelsinköp.

2

days left
Procuring entity image

14391 - Maskintjänster för biotopvård i vattendrag till Ljusdal, Bollnäs och Ovanåkers kommuner

Date for initial dispatch of the notice 1/31/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbete för vattenprojekt, Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Ovanåkers kommun upphandlar bandburna grävmaskiner inklusive förare för arbete i sjöar och vattendrag.

2

days left
Procuring entity image

KOM-414537 - Delprojektledare Arbetsmiljö och säkerhet

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Delprojektledare Arbetsmiljö och säkerhet för enhet IVväj1 i Göteborg

2

days left
Procuring entity image

TN 23/0326 - 2023-012 Hjulburen grävmaskin inklusive släpkärra

Date for initial dispatch of the notice 2/9/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar, Gräv-, last- och gruvmaskiner, Mekaniska grävmaskiner

2

days left
Procuring entity image

- VA-arbeten Kapplöpningsgatan Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Kapplöpningsgatan är belägen i södra delarna av Helsingborg i stadsdelen Planteringen. Den ligger i ett industriområde och trafikeras till stor del av tyngre fordon. Längs gatan är 4 industrifastigheter anslutna. I mars 2022 uppstår ett slukhål på Kapplöpningsgatan i Helsingborg. Självfallsledningar ...

2

days left
Procuring entity image

UH-24-41213 - Bemanningspersonal - Arbetsterapeuter

Date for initial dispatch of the notice 2/7/2024
NUTS: Uppsala län
CPV: Hälso- och sjukvård samt socialvård, Hälsovårdstjänster, Kommunal hälso- och sjukvård

Håbo kommun upphandlar arbetsterapeut för att säkerställa kommunens behov vid personalbrist. Kommunen avser att teckna ramavtal med tre (3) leverantörer.

2

days left
Procuring entity image

A2024-32-41 - Cateringtjänster till Högskolan Kristianstad

Date for initial dispatch of the notice 2/8/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Catering

Högskolan efterfrågar cateringstjänster som ska täcka vårt behov från enklare fika till större middagar och evenemang. Vi kommer att anta och teckna avtal med samtliga leverantörer som uppfyller kraven inom respektive anbudsområde.

2

days left
Procuring entity image

KOM-415000 - Vikarierande projektingenjör Investering för Västra regionen, Järnväg 1

Date for initial dispatch of the notice 2/9/2024
NUTS: Sverige, Västsverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Konsulttjänster för transportsystem

En vikarierande projektingenjör kommer att vara aktuell för projekt på Investering för Västra regionen, järnväg 1 i Göteborg. Projektingenjören kommer att ingå i ett flertal projekt på järnväg 1.

2

days left
Procuring entity image

- Leasing/Serviceavtal av defibrillator

Date for initial dispatch of the notice 2/12/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Defibrillator, Hjärtsjukvård

Leasing efter avrop av defibrillatorer/hjärtstartare med tillhörande serviceavtal.

2

days left
Procuring entity image

VON/2024:00061 - Direktupphandling konsult som verksamhetschef

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Botkyrka kommuns Vård- och omsorgsförvaltning har behov av utvecklings- och förändringsledning med chefsansvar. Inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende finns utmaningar som kräver tydlig förändringsledning, utveckling och uppföljning tillsammans med enhetschefer och verksamhetsutvecklare.

2

days left
Procuring entity image

NSVA 24/00024 - Servrar, nätverksprodukter och tjänster.

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Utrustning för dataöverföring, Nätutrustning

Upphandlingen omfattar servrar, nätverksprodukter och tjänster.

3

days left
Procuring entity image

KOM-413772 - Avyttring av fordon via auktionstjänst

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: Sverige
CPV: Auktionstjänster

Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och Sjöfartsverket att avropa tjänsten avyttring av fordon via auktionstjänst. Upphandlingen är indelad i tre delområden enligt nedan: • Delområde 1 - Personbilar o ...

4

days left
1 / 14