Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav. Upphandlingen planeras att publiceras under sommar ...

0

days left
Procuring entity image

202307 - Parkeringsövervakning 2023- upphandling av tjänstekonvession för parkeringsövervakning i Lulebos bestånd

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 63712400-7 - Parkeringstjänster, 98351000-8 - Parkeringsförvaltning, 98351110-2 - Tjänster utförda av parkeringsvakter

Upphandlingen avser tillhandahållande parkeringsövervakning inom B:s bostads-områden och anvisade Parkeringsområden. Lulebo avser teckna avtal med en (1) leverantör. Vidare innefattar upphandlingen uppdrag att till allmänheten tillhandahålla tim- och dygnsparkering mot särskild avgift.

4

days left
Procuring entity image

106/2023 - Rivning av byggnader, Oslopiren

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111100-9 - Rivning

Projektet omfattar rivning av 4 större byggnader och några mindre.

5

days left
Procuring entity image

13798 - Entreprenadarbete - Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233300-2 - Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar, 45236250-7 - Markanläggning för parker

Gävle kommun planerar upphandling av entreprenadtjänster Uppdraget omfattar utvändig ny och ombyggnation som: - Parkeringsytor - Gång och cykelvägar - Parker - Kortare delar av gator/vägar - Buss hållsplatser - Lekplatser - Mm. OBS! Detta är en planerad upphandling Tidplan och innehåll ka ...

15

days left
Procuring entity image

13592 - Yttre skötsel

Date for initial dispatch of the notice 8/29/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16311000-8 - Gräsklippare, 45111220-6 - Röjning av ris och buskar, 77211300-5 - Trädröjning, 77312000-0 - Ogräsröjning

Upphandlingen avser yttre sommarskötsel för Gästrike Vattens dotterbolag i Ockelbo, Hofors, Gävle, Älvkarleby och Östhammar från våren 2024. Med yttre sommarskötsel avses bl.a. gräsklippning och trimning av grönytor, röjning av högt gräs och sly samt beskäring av buskar. Vidare finns behov av exe ...

31

days left
Procuring entity image

FSK 2023/211 - Entreprenad renovering och verksamhetsanpassning av Pelarbacken 4

Date for initial dispatch of the notice 8/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till ...

38

days left
Procuring entity image

14014 - Om- och tillbyggnad av Alunda Avloppsreningsverk

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232421-9 - Reningsverk, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, 45252127-4 - Byggnation av avloppsreningsverk

Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, ...

38

days left
Procuring entity image

13291 - Bevakningstjänster Gävle Kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem

Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.

45

days left
Procuring entity image

FSK 2023/365 - Upphandling av renoveringsentreprenad av fastigheten Pilträdet 11 hus 6

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45212314-0 - Byggnadsarbeten: historiska monument eller minnesmärken, 45213000-3 - Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten, 45454000-4 - Ombyggnadstjänster

Byggnaden på fastigheten Pilträdet 11 (hus 6) har nått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp. Fastighetskontoret har fått i uppdrag att upphandla ett entreprenadkontrakt avseende renoverings - och ombyggnadsarbeten. Arbetet ska ske både utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar hyresg ...

61

days left
1 / 1