Procuring entity image

12919 - Projekt Nytt reningsverk Gävle – totalentreprenad i samverkan

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232421-9 - Reningsverk, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, 45252127-4 - Byggnation av avloppsreningsverk, 45252210-3 - Byggnation av vattenreningsverk, 45332200-5 - VA-arbeten

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör. När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för ...

-10

days left
Procuring entity image

12942 - Anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA Gavlehov Västra, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Gävle Kommun planerar upphandling gällande anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA på området Gavlehov Västra. Planerad annonsering sker i juli 2022, med planerad sista anbudsdag 2022-09-02. OBS! Detta är en planerad upphandling, tidplan och innehåll ...

7

days left
Procuring entity image

UPVH/2022:15 - Kv Soltäppan

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45223310-2 - Byggnation av underjordiskt garage

Förhandsannonsen avser totalentreprenad för byggnation av kvarteret Soltäppan i Upplands Väsby, se vidare bilagor.

7

days left
Procuring entity image

2022:00104 - Generalkonsult

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71314100-3 - Tjänster på elområdet, 71317000-3 - Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71541000-2 - Byggteknisk projektledning, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 71631000-0 - Teknisk besiktning

Kommunen har för avsikt att annonsera upphandling av Generalkonsult fastighet. Upphandlingen kommer att annonseras tidigast under augusti månad 2022. Denna ramavtalsupphandling avser tekniska konsulttjänster - Generalkonsult fastighet. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplette ...

38

days left
Procuring entity image

2022:00335 - Byggledare Byggprojekt

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71330000-0 - Diverse byggnadstekniska tjänster, 71540000-5 - Byggteknisk ledning, 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Kommunen har för avsikt att annonsera upphandling av Byggledare igen. Den senaste upphandlingen av Byggledare blev avbruten. Den nya upphandlingen kommer att annonseras tidigast i augusti 2022. Tjänsterna avser olika typer av byggledningsuppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompe ...

45

days left
Procuring entity image

UH2022-19 - Transporter utsorterat restavfall från Brista Eftersorteringsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 6/2/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90512000-9 - Avfallstransport, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall

SÖRAB eftersorterar restavfall på sin eftersorteringsanläggning Brista, Arlanda stad. Upphandling avser tjänsterna att transportera detta avfallsbränsle från Brista Eftersorteringsanläggning och transportera det till mottagande förbränningsanläggningar placerade i huvudsak i norra Stockholms- och Up ...

45

days left
Procuring entity image

KLF 2022/928 - Rekryteringssystem

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72222300-0 - IT-tjänster, 48219300-9 - Programvara för administration, 48312000-8 - Programvara för elektronisk publicering, 48500000-3 - Programvara för kommunikation och multimedia, 48510000-6 - Programvara för kommunikation, 48517000-5 - IT-programvara, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72212312-9 - Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk publicering, 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79611000-0 - Jobbsökningstjänster, 79635000-4 - Bedömningstjänster vid rekrytering

Luleå kommuns inköpsenhet avser att genomföra en upphandling av ett rekryteringssystem. Upphandlingens omfattning är tänkt att avse beställarens huvudsakliga behov av ett rekryteringssystem, ett rekryteringssystem som ska stödja hela rekryteringsprocessen på ett snabbt, enkelt och professionellt ...

45

days left
Procuring entity image

587392 - Spillvattenledning och pumpstation Ormsta Stensta

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning, 45232431-2 - Pumpstation för spillvatten, 45332200-5 - VA-arbeten

Roslagsvatten planerar för att annonsera rubricerad utförandeentreprenad (AB04) i form av en generalentreprenad och i enlighet med Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Annonsen förväntas publiceras i mitten av augusti 2022. Detaljplanen Ormsta-Stensta har vunnit laga kraft ...

47

days left
Procuring entity image

- NDS E-402 Gasklocka 2

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45212300-9 - Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45331100-7 - Installation av centralvärme, 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation, 45343230-4 - Installation av sprinklersystem

Stomme och stomkomplettering inklusive installation. Steg 1 i upphandlingen avses publiceras i augusti 2022, men sista ansökningsdag i oktober 2022. Kvalificerade entreprenörer kommer sedan att tillställas förfrågningsunderlaget i februari 2023 och sista anbudsdag infalla i juni 2023.

61

days left
Procuring entity image

KS/2022:00065 - Datorer, Telefoner, tillbehör och klienter/it baserad utrustning

Date for initial dispatch of the notice 6/24/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 30213500-0 - Handdatorer, 30230000-0 - Datorrelaterad utrustning, 32250000-0 - Mobiltelefoner, 50300000-8 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning, 30213100-6 - Bärbara datorer, 30213300-8 - Stationär dator, 30237200-1 - Datortillbehör, 51600000-8 - Installation av datorer och kontorsutrustning, 72500000-0 - Datortjänster

Kommunen har för avsikt att annonsera upphandling av Klienter/IT-baserad arbetsplats-utrustning så som; datorer, pekplattor och telefoner. Den befintliga upphandlingen kommer att löpa ut och den nya upphandlingen har man för avsikt att annonsera i slutet av Augusti. Denna upphandling omfattar al ...

61

days left
Procuring entity image

12439 - Skogsbruksplan

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt skogsbruksplaner för kommunerna Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. Skogsbruksplanerna ska tas fram med syftet att kommunens skogsinnehav ska ställas om till hyggesfritt skogsbruk. Upphand ...

62

days left
Procuring entity image

12282 - Tågresor med SJ

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60210000-3 - Kollektivtrafik med tåg, 63500000-4 - Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer, 63510000-7 - Resebyråtjänster och liknande tjänster, 63512000-1 - Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor, 63515000-2 - Resetjänster, 79997000-9 - Affärsresetjänster

Planering pågår för upphandling som omfattar tjänsteresor med tåg för sina anställda.

93

days left
Procuring entity image

12723 - Livsmedel i konsumentförpackning- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Upphandlingen omfattar ramavtal för konsumentförpackade livsmedel till verksamheter inom Söderhamns kommun. Inköpen ska kunna genomföras på plats i butik och/eller via kommunens inköpssystem. Avtalet ska ses som ett komplement och avser inköp av mindre förpackningar, s.k. konsumentförpackningar, ...

123

days left
Procuring entity image

A590.212/2018 - Upphandling av underhåll , varor och tjänster för underhåll till Polismyndighetens helikoptrar, ramavtal

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2022
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50210000-0 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning, 50212000-4 - Reparation och underhåll av helikoptrar

Detta meddelande är endast för förhandsinformation om planerad upphandling av underhåll, varor och tjänster för underhåll till Polismyndighetens helikoptrar. Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av bas- och linjeunderh ...

161

days left
Procuring entity image

12448 - Lärplattform - gymnasiet

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

243

days left
1 / 1