Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 35111300-8 - Brandsläckare, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-128

days left
Procuring entity image

11809 - Inkassotjänster- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/1/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 66000000-0 - Finans- och försäkringstjänster, 66100000-1 - Bank- och investeringstjänster, 66110000-4 - Banktjänster, 66120000-7 - Investment banking och tillhörande tjänster

Söderhamns kommun upphandlar Inkassotjänster.

-46

days left
Procuring entity image

E2021-01818 - Stadshagen E1

Date for initial dispatch of the notice 6/1/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för Stadshagen etapp 1. I området ska en park anläggas (Maridealsparken) med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen ST: Göransgatan Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska h ...

-15

days left
Procuring entity image

- Tjänstekoncession restaurangdrift på Helsingborg Arena

Date for initial dispatch of the notice 6/4/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster

Tjänstekoncessionen för restaurangdrift på Helsingborg Arena. Tjänstekoncessionen innefattar krav enligt bilagor: Beskrivning restaurangdrift Helsingborg Arena Bilaga 1: Förutsättningar för restaurangverksamhet Bilaga 2: Kvalificeringskrav, uteslutningsgrunder och urvalskriterier Bilaga 3: S ...

-13

days left
Procuring entity image

11583 - Tekniska konsulter - Gävle kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71314300-5 - Konsulttjänster för energibesparing, 71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster, 71321400-8 - Konsulttjänster inom ventilation, 71316000-6 - Konsulttjänster för telekommunikation, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71313200-7 - Konsulttjänster för ljudisolering och akustik, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71313100-6 - Konsulttjänster för bullerkontroll, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster

OBS! Detta är en förhandsannons. Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster för Gävle kommunkoncern samt kommunalförbund.

1

days left
Procuring entity image

11373 - Datacenter

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 72310000-1 - Behandling av data, 30236000-2 - Diverse datautrustning, 30236200-4 - Utrustning för databehandling, 32580000-2 - Datautrustning, 48611000-4 - Programvara för databas, 48820000-2 - Servrar, 48822000-6 - Datorservrar, 72300000-8 - Datatjänster, 72610000-9 - Datastöd, 72317000-0 - Datalagring, 72319000-4 - Tillhandahållande av data, 72320000-4 - Databastjänster, 72322000-8 - Datahantering, 72514000-1 - Drift av dataanläggning, 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem

Planering pågår för en upphandling gällande datacenter. Avtalet omfattar teknisk utrustning som benämns Datacenter och innefattar servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonsera ...

4

days left
Procuring entity image

12022 - Lastväxlare, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34134000-5 - Lastbilar med flak och tipptruckar

Gävle Kommun (Borgarskolan) planerar upphandling gällande Lastväxlare.

9

days left
Procuring entity image

11414 - Bibliotekstransporter inom Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34130000-7 - Motorfordon för godstransport, 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)

Planering pågår för en upphandling gällande bibliotekstransporter inom Gävleborgs län. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

14

days left
Procuring entity image

11410 - Elmaterial

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31200000-8 - Eldistributions- och reglerutrustning, 31210000-1 - Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar, 31340000-1 - Kabeltillbehör, isolerade, 31430000-9 - Elektriska ackumulatorer, 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31510000-4 - Elektriska glödlampor, 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 31530000-0 - Delar till lampor och belysningsutrustning, 31600000-2 - Elektrisk utrustning

Planering pågår för en upphandling gällande elmaterial. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

14

days left
Procuring entity image

E2021-00594 - Ramavtal Riskanalys och vibrationsmätning

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller riskanalys och vibrationsmätning, främst i samband med sprängningsarbete.

15

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1160 - Tullgarnsbron entreprenad E02

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45000000-7 - Anläggningsarbete

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 02 av Tullgarnsbron - omfattar: -Entreprenaden är belägen på Ulleråkersvägen västra sidan av Fyrisån vid Studenternas IP -Om- nyanläggning av Ulleråkersvägen inkl plantering, raingar ...

19

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1159 - Tullgarnsbron entreprenad E01

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45000000-7 - Anläggningsarbete

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 01 av Tullgarnsbron - omfattar: -Mark/VA östra sidan om Fyrisån och upp till Mältargatan. -Nya dagvattenanläggningar som avser platsgjutna konstruktioner, spontning och pålning. - ...

19

days left
Procuring entity image

- Tekniska Konsulttjänster - Arkitekter - 2021 - 2025

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71220000-6 - Arkitektonisk formgivning

AB Väsbyhem avser att upphandla ett ramavtal gällande arkitekter. I detta skede handlar det om både utomhus och inomhusarkitekter. Ramavtalets avropsordning baseras på rangordning, men även förnyad konkurrensutsättning. Omfattningen kan komma att justeras under tidens gång.

19

days left
Procuring entity image

UH-21-29349 - Nybyggnation hus B på Futurum

Date for initial dispatch of the notice 6/2/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Nuvarande hus B på Futurum-skolan ska rivas, preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras. Entreprenaden ska vara färdigställd och klar för slutbesiktning innan höstterminen 2022 startar.

21

days left
Procuring entity image

KOM-405604 - Underhålssåtgärder under byggskede inom program E4 Förbifart Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45259000-7 - Reparation och underhåll av anläggningar

24

days left
Procuring entity image

11405 - Stationstankning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09100000-0 - Bränslen, 63712600-9 - Tankning

Planering pågår för en upphandling gällande stationstankning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

29

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1162 - Tullgarnsbron Entreprenad E04

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45221113-7 - Byggnation av gångbro, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, 45223500-1 - Konstruktioner av armerad betong, 45000000-7 - Anläggningsarbete

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 04 av Tullgarnsbron. Upphandlingen är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar som omfattar: -Öppningsbar bro över Fyrisån med kör-, gång- och cykelbanor, som sammanbinder östr ...

40

days left
Procuring entity image

11525 - Tryck/affisher till stadstavlor

Date for initial dispatch of the notice 12/17/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22400000-4 - Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22462000-6 - Reklammaterial, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

Planering pågår för en upphandling gällande tryck av affischer till stadstavlor i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

44

days left
Procuring entity image

11595 - Service och reparationer av fordon och maskiner under 3,5 ton för Söderhamns kommun, Faxeholmen AB samt Söderhamn Nära AB

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 50100000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, 50110000-9 - Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning, 50112000-3 - Reparation och underhåll av bilar

Inköpssamverkan Mitt upphandlar på uppdrag för Söderhamns kommun, Faxeholmen AB samt Söderhamn Nära AB ett ramavtal för service och reparationer av fordon och maskiner under 3,5 ton som ej längre faller under garantitiden. Observera att detta är endast preliminära uppgifter i förhandsannonsen, så ...

51

days left
Procuring entity image

KS 19/0361 - Markentreprenad infratruktur Trädgårdsstaden DP1

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar

Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1. Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ...

72

days left
Procuring entity image

11403 - Tandläkarkonsult

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85130000-9 - Tandläkarvård och tillhörande tjänster

Planering pågår för en upphandling gällande tandläkarkonsult. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

75

days left
Procuring entity image

11390 - Knivslipning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39221180-2 - Köksredskap, 39241120-0 - Köksknivar, 50882000-1 - Reparation och underhåll av restaurangutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande knivslipning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

75

days left
Procuring entity image

UH-21-30377 - Nybyggnation av äldreboende i bålsta

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45215212-6 - Byggnation av ålderdomshem

Förhandsannons! Upphandlingsdokumenten publiceras preliminärt i slutet av augusti. Projektering och byggnation av nytt äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Boendet uppförs på Åsen i centrala Bålsta. Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan med en b ...

75

days left
Procuring entity image

11407 - Besiktning Gymnastikhallar

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Planering pågår för en upphandling gällande besiktning av gymnastikhallar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

76

days left
Procuring entity image

LTU-1800-2021 - Open source IT-tjänster för vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72200000-7 - Programmering av mjukvara samt rådgivning, 72222300-0 - IT-tjänster, 72243000-0 - Programmeringstjänster, 72262000-9 - Utveckling av programvara, 72266000-7 - Programkonsulttjänster

Detta är förhandsinformation angående LTU:s kommande upphandling avseende IT-konsulttjänster. Upphandlingen avser vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement (open source). Annonsen kommer publiceras under hösten 2021.

82

days left
Procuring entity image

LTU-1695-2021 - Micro X-ray fluorescence spectrometry instrument (µ-XRF)

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

This is a prior information regarding a procurement a micro X-ray fluorescence spectrometry instrument (µ-XRF) that Luleå University of Technology intends to publish in september 2021.

96

days left
Procuring entity image

LTU-1694-2021 - Optical systems for flow field measurements

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 38300000-8 - Mätutrustning

This is prior information regarding the procurement of an Optical systems for flow field measurements that Luleå University of Technology intends to publish in september 2021.

96

days left
Procuring entity image

11106 - Inköpssystem

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31213400-6 - Distributionssystem

Planerad upphandling, avtalstider kan komma att förändras. Upphandling och E-handelssystem

106

days left
Procuring entity image

11394 - Vitvaror samt leverans- och installationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39711100-0 - Kylskåp och frysar, 39711110-3 - Kylfrysar, 39711130-9 - Kylskåp, 39713100-4 - Diskmaskiner

Planering pågår för en upphandling gällande vitvaror samt leverans och installationstjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

106

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

106

days left
Procuring entity image

KOM-405272 - FSE810 Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

106

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Planering pågår för en upphandling gällande kioskvaror. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

168

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

287

days left
Procuring entity image

11406 - Gävle kommun servicemätning Insikt och Upphandling

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71355000-1 - Mätningstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande servicemätning Insikt och Upphandling i Gävle kommun. Uppdraget avser genomförandet av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) servicemätning Insikt till Gävle Kommun samt Servicemätning för Upphandling. SBAs Servicemätning och SKRs Insiktsmätning har ge ...

288

days left
1 / 1