Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 35111300-8 - Brandsläckare, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-99

days left
Procuring entity image

11583 - Tekniska konsulter - Gävle kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 1/18/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71314300-5 - Konsulttjänster för energibesparing, 71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster, 71321400-8 - Konsulttjänster inom ventilation, 71316000-6 - Konsulttjänster för telekommunikation, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71313200-7 - Konsulttjänster för ljudisolering och akustik, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71313100-6 - Konsulttjänster för bullerkontroll, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster

OBS! Detta är en förhandsannons. Upphandlingsdokument beräknas publiceras i april. Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster för Gävle kommunkoncern samt kommunalförbund.

-47

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/134 - Mark- och Beläggningsarbeten inom Sandviken kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233228-3 - Ytbeläggningsarbete

Sandviken Energi AB planerar att gå ut i upphandling beträffande Mark- och beläggningsarbeten inom Sandviken kommun. Planerad tidpunkt är april/maj men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för mark- och beläggningsarbeten, enligt beläggningsprogram, aku ...

-19

days left
Procuring entity image

11809 - Inkassotjänster- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/1/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 66000000-0 - Finans- och försäkringstjänster, 66100000-1 - Bank- och investeringstjänster, 66110000-4 - Banktjänster, 66120000-7 - Investment banking och tillhörande tjänster

Söderhamns kommun upphandlar Inkassotjänster.

-17

days left
Procuring entity image

KSN-2021-00658 - Ramavtal målningsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 3/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442121-1 - Målning av byggnadsverk, 45442180-2 - Ommålning

Uppsala kommun genomför upphandling av ”Ramavtal Målningsarbeten". Avtal sluts mellan ett antal beställare (förvaltningar och bolag som tillhör Uppsala kommun) och entreprenörer för utförande av Målningsarbeten. Annonsering planeras till Maj-2021

-11

days left
Procuring entity image

11418 - systemstöd för att hantera tjänstebaserad uppdatering av Byggnader, Adresser och Lägenheter

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72250000-2 - System- och stödtjänster

Planering pågår för en upphandling gällande systemstöd för att hantera tjänstebaserad uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

1

days left
Procuring entity image

11375 - Utbildning gällande sparsam och säker körning Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon, 80330000-6 - Säkerhetsutbildning, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80540000-1 - Miljöutbildning

Planering pågår för en upphandling gällande utbildning för sparsam och säker körning i Gävle Kommun samt dess förvaltningar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

8

days left
Procuring entity image

11389 - Naturvård inom Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande naturvård inom Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

8

days left
Procuring entity image

11408 - Livsmedel flera avtalsområden

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 15800000-6 - Diverse livsmedel, 15890000-3 - Diverse livsmedel och torrvaror, 44618420-5 - Livsmedelskonserver

Planering pågår för en upphandling gällande livsmedel i Gävle - flera avtalsområden. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

10

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/103 - Inhyrning anläggningsmaskiner med förare

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45112400-9 - Grävning, 45112500-0 - Schaktning, 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, 45520000-8 - Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare

Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Inhyrning av anläggningsmaskiner med förare till Sandviken Energi AB inkl. bolag. Upphandlingen omfattar schakt-, återfyllnings-, justeringsarbeten, lastning, lossning samt övrigt förekommande arbeten inom anläggning. Krav ...

14

days left
Procuring entity image

E2021-01818 - Stadshagen E1

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för Stadshagen etapp 1. I området ska en park anläggas (Maridealsparken) med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen ST: Göransgatan Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska h ...

14

days left
Procuring entity image

SF 2021/257 - Kontaktcenterplattform inom SIKT2

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 30211300-4 - Dataplattformar, 64220000-4 - Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster, 64227000-3 - Integrerade telekommunikationstjänster, 72212211-1 - Programvaruutvecklingstjänster för plattformskompatibilitet, 72222300-0 - IT-tjänster, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning, 72224100-2 - Planering av systemimplementation, 72228000-9 - Konsulttjänster för integration av maskinvara

Upphandlingsföremålet är it­-stöd för att möjliggöra ett kontaktcenters verksamhet, vi kallar det kontaktcenterplattform, för de verksamheter som driver kontaktcenterverksamhet i staden idag. It-stödet ska omfatta funktionalitet för att bedriva en professionell kundtjänst och bland annat hantera k ...

24

days left
Procuring entity image

LTU-1777-2021 - TEM/SEM-microscope

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 38510000-3 - Mikroskop, 38511100-1 - Svepelektronmikroskop, 38511200-2 - Transmissionselektronmikroskop

This is a prior information regarding a procurement for a TEM/SEM microscope that Luleå University of Technology intends to publish in July.

27

days left
Procuring entity image

11373 - Datacenter

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 72310000-1 - Behandling av data, 30236000-2 - Diverse datautrustning, 30236200-4 - Utrustning för databehandling, 32580000-2 - Datautrustning, 48611000-4 - Programvara för databas, 48820000-2 - Servrar, 48822000-6 - Datorservrar, 72300000-8 - Datatjänster, 72610000-9 - Datastöd, 72317000-0 - Datalagring, 72319000-4 - Tillhandahållande av data, 72320000-4 - Databastjänster, 72322000-8 - Datahantering, 72514000-1 - Drift av dataanläggning, 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem

Planering pågår för en upphandling gällande datacenter. Avtalet omfattar teknisk utrustning som benämns Datacenter och innefattar servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonsera ...

33

days left
Procuring entity image

UH-21-29349 - Nybyggnation hus B på Futurum

Date for initial dispatch of the notice 3/17/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Nuvarande hus B på Futurum-skolan ska rivas, preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras. Entreprenaden ska vara färdigställd och klar för slutbesiktning innan höstterminen 2022 startar.

41

days left
Procuring entity image

11414 - Bibliotekstransporter inom Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34130000-7 - Motorfordon för godstransport, 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)

Planering pågår för en upphandling gällande bibliotekstransporter inom Gävleborgs län. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

43

days left
Procuring entity image

11410 - Elmaterial

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31200000-8 - Eldistributions- och reglerutrustning, 31210000-1 - Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar, 31340000-1 - Kabeltillbehör, isolerade, 31430000-9 - Elektriska ackumulatorer, 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31510000-4 - Elektriska glödlampor, 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 31530000-0 - Delar till lampor och belysningsutrustning, 31600000-2 - Elektrisk utrustning

Planering pågår för en upphandling gällande elmaterial. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

43

days left
Procuring entity image

11405 - Stationstankning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09100000-0 - Bränslen, 63712600-9 - Tankning

Planering pågår för en upphandling gällande stationstankning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

58

days left
Procuring entity image

11525 - Tryck/affisher till stadstavlor

Date for initial dispatch of the notice 12/17/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22400000-4 - Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22462000-6 - Reklammaterial, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

Planering pågår för en upphandling gällande tryck av affischer till stadstavlor i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

73

days left
Procuring entity image

11403 - Tandläkarkonsult

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85130000-9 - Tandläkarvård och tillhörande tjänster

Planering pågår för en upphandling gällande tandläkarkonsult. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

104

days left
Procuring entity image

11390 - Knivslipning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39221180-2 - Köksredskap, 39241120-0 - Köksknivar, 50882000-1 - Reparation och underhåll av restaurangutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande knivslipning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

104

days left
Procuring entity image

11407 - Besiktning Gymnastikhallar

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Planering pågår för en upphandling gällande besiktning av gymnastikhallar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

105

days left
Procuring entity image

11106 - Inköpssystem

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31213400-6 - Distributionssystem

Planerad upphandling, avtalstider kan komma att förändras. Upphandling och E-handelssystem

135

days left
Procuring entity image

11394 - Vitvaror samt leverans- och installationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39711100-0 - Kylskåp och frysar, 39711110-3 - Kylfrysar, 39711130-9 - Kylskåp, 39713100-4 - Diskmaskiner

Planering pågår för en upphandling gällande vitvaror samt leverans och installationstjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

135

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

135

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Planering pågår för en upphandling gällande kioskvaror. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

197

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

316

days left
Procuring entity image

11406 - Gävle kommun servicemätning Insikt och Upphandling

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71355000-1 - Mätningstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande servicemätning Insikt och Upphandling i Gävle kommun. Uppdraget avser genomförandet av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) servicemätning Insikt till Gävle Kommun samt Servicemätning för Upphandling. SBAs Servicemätning och SKRs Insiktsmätning har ge ...

317

days left
1 / 1