Procuring entity image

USAB-2021-00002 - Revisionstjänster för samtliga dotterbolag Uppsala kommun

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Uppsala kommun
National registration number
212000-3005
Telephone
018-727 00 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Revisionstjänster för samtliga dotterbolag Uppsala kommun
Reference number
USAB-2021-00002
Description
Uppdraget avser den lagstadgade revisionen avseende Uppsala Stadshus AB med dotterbolag. Revisionen av bolagen ska utföras enligt de regler som anges i aktiebolagslagen 9 kap samt vad som i övrigt ankommer på revisorer enligt lag och förordning. Inriktning, omfattning och utförande av revisionen ska ske med beaktande av av FAR:s rekommendationer i revisionsfrågor och i övrigt i enlighet med god revisionssed. Grundtjänsten som upphandlas är lagstadgad revision. I grundtjänsten ingår rådgivning som utgör en naturlig och integrerad del i revisionen och som är av mindre omfattning. I uppdraget ingår även samverkan med lekmannarevisorer i bolagen samt deras sakkunniga. Förutom årsredovisningen i samband med helårsbokslut ska ett delårsbokslut, för närvarande per augusti, granskas.
Main CPV-code
79210000-9 Redovisning och revision
Contract nature
Services
Estimated value
12,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
79210000-9 - Redovisning och revision, 79212000-3 - Revision, 79212300-6 - Tjänster i samband med i lag föreskriven revision
Place of performance (NUTS-code)
SE121 Uppsala län
Contract period start
7/31/2024
Contract period end
7/31/2024
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
2
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
3/22/2021 4:12:53 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
National registration number
556029-6740
Contact person email
se_tender_group@pwc.com
Contact person telephone
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA1060
Date for initial dispatch of the notice
5/3/2021
TED Notice number