Procuring entity image

SBN 2023/291 - Infrastråk för underjordiska ledningar till Boden Industrial Park

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Bodens kommun
National registration number
212000-2767
Telephone
0921-62000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Infrastråk för underjordiska ledningar till Boden Industrial Park
Reference number
SBN 2023/291
Description
Bodens kommun inbjuder härmed att lämna anbud på rubricerat objekt. Objektet utförs som en totalentreprenad i samverkan/partnering. För mer detaljerad omfattning hänvisas till AF kod AFA.21. Objektets omfattning: VA • Behovet för Boden Industrial Park är dricksvatten och spillvattenförsörjning med fokus på en ny matning till området samt anslutningar/servisledningar inom Boden Industrial Park. Det är oklart när servisledningar kommer upprättas, men detta kan eventuellt ske parallellt med utbyggnad av matarledningar (i samma projekt). Preliminärt maximalt momentant dricksvattenuttag och dimensionerande flöde är 40 l/s för Boden Industrial Park. • Befintliga VA-system inom infrastråket har inte den kapacitet som krävs för tillkommande behov med avseende på Boden Industrial Park och annan planerad bebyggelse som kommer att belasta denna del av VA-ledningsnätet och behöver därför läggas om. • Behov för befintliga abonnenter/bebyggelse och tillkommande bebyggelse och verksamheter kommer vara dimensionerande för ny- eller omlagda ledningar, för att stödja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samt bygga robust och kostnadseffektivt. EL • Inom delar av planerat infrastråk finns behov av omläggning/nyanläggning av el-ledningar som förvaltas av Bodens Energi. Exakt omfattning av omläggnings/nyanläggning klargörs i samband med projektering. • I anslutning till befintligt ställverk och planerad pumpstation vid Lule älv finns behov av förstärkt distributionsnät för el. I övrigt kommer tillkommande rundmatning mellan ny pumpstation och befintlig anslutning till avloppsreningsverk ingå i projektet, för ökad redundans. Opto • Bodens kommun och Bodens stadsnät ser framtida behov av utbyggt och förstärkt nät för datakommunikation via fiber (optokabel). • Underjordisk kanalisering för optokabel kommer att samförläggas i alla delar av infrastråket. I objektet ingår även nedan optioner: Option nr 1, Tekniskt vatten Option nr 2, Värme Fjärrvärme/Spillvärme
Main CPV-code
45232100-3 Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
32412110-8 - Internetnätverk, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45231400-9 - Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45231600-1 - Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, 45232140-5 - Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar, 45232152-2 - Byggnation av pumpstation, 45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp, 45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
6/9/2023
Contract period end
2/28/2025
Options enabled
Yes
Options description
Option 1, Tekniskt vatten Option 2, Värme (Fjärrvärme/Spillvärme

5. Award

Award message
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
6/8/2023 5:22:29 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Peab Anläggning AB
National registration number
556568-6721
Contact person email
andreas.ohgren@peab.se
Contact person telephone
073-3371952
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA11648
Date for initial dispatch of the notice
7/8/2023
TED Notice number
2023/S 127-403440
Ted Notice